Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 28 maja 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.In Memoriam
 4.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 5.Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń: patrz protokól
 6.Skład Parlamentu: patrz protokól
 7.Skład grup politycznych: patrz protokól
 8.Weryfikacja mandatów: patrz protokól
 9.Skład komisji i delegacji: patrz protokól
 10.Wniosek o uchylenie immunitetu : patrz protokól
 11.Zamknięcie procedury dotyczącej uchylenia immunitetu posła: Patrz protokól
 12.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): patrz protokól
 13.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu): patrz protokól
 14.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu) (zatwierdzenie): Patrz protokól
 15.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): patrz protokól
 16.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b Regulaminu) (złożenie): Patrz protokól
 17.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 18.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu: Patrz protokól
 19.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 20.Składanie dokumentów: patrz protokół
 21.Porządek obrad
 22.Decyzja Komisji przyjęta w sprawie trzeciego pakietu dotyczącego mobilności (debata)
 23.Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada (debata)
 24.Optymalizacja łańcucha wartości w unijnym sektorze rybołówstwa - Zgodność produktów rybołówstwa z kryteriami dostępu do rynku UE (debata)
 25.Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa (debata)
 26.Wdrażanie narzędzi WPR dla młodych rolników w UE po reformie z 2013 r. (debata)
 27.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu): Patrz protokól
 28.Instrument „Łącząc Europę” po 2020 r. (debata)
 29.Interpretacja i wdrażanie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (krótka prezentacja)
 30.Zrównoważone finanse (krótka prezentacja)
 31.Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017 r. (krótka prezentacja)
 32.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 33.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 34.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (587 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (3116 kb)
Ostatnia aktualizacja: 7 września 2018Informacja prawna