Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

21. Οι αρχές της ΕΕ και η διάδοση της διαφθοράς και του εγκλήματος μέσω των χρυσών θεωρήσεων (συνέχεια της συζήτησης)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Powracamy do debaty na aktualny temat (art. 153a Regulaminu) na temat wartości UE a szerzenie się korupcji i przestępczości w związku ze „złotymi wizami” (2018/2676(RSP).

 
  
MPphoto
 

  Frank Engel (PPE). – Mr President, I fear that it must have been my potentially incendiary remarks earlier that led to a fire alarm – one of the most successful fire alarms ever, Mr President, because I want to have it put on record that next time the House tries to organise one, it should at least make sure that the gates are not closed to people who do not have badges. Had there been a fire this time, I would probably not be talking to you now, nor would you be here for me to talk to you.

Let’s try and do better next time!

I was going to say that it is all very funny to talk about legitimate reasons for throwing passports around – which, in the good old days, were a sacred sovereign prerogative of Member States to attribute, passports being the material reflection of citizenship. Then came a time when we sold out, and we did so for the basest of reasons, notably for money.

We call it ‘citizenship by investment’ but, please, what sort of investment is that? Investment like the Pilatus bank in Valletta, whereby a sovereign country in the Mediterranean turns itself into an Azeri colony just in order to service a few corrupt Azeri businessmen and the whole regime with it? That’s called investment? I’m sorry!

In Hungary, I suppose that in the good old days, when they were still running newspaper ads in order to sell their passports, the money had to be transferred into an offshore account that apparently belonged to the Government. That tells you about the transparency and the legitimacy of the investment that was supposed to be behind it! There is no passport and no citizenship by investment. There is citizenship by identification, integration, merit, and belief in what we stand for as nations and as the European Union.

Madam Commissioner, I know that the Commission has limited means of action in this regard, but please condemn the practice, as clearly and as unequivocally as this House does, because only then are we going to get the more reluctant Member States to realise that what they are doing is wrong.

 
  
MPphoto
 

  Miriam Dalli (S&D). – Fil-fatt, hemm tlettax-il programm fl-Unjoni Ewropea, ħafna minnhom iwasslu għal ċittadinanza f’xi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. U nifhem it-tħassib li ssemma f’din il-Kamra. Min huma l-persuni li għandhom aċċess għall-Unjoni Ewropea? Se ndaħħlu, fl-Unjoni Ewropea, riskju għas-sigurtà? Kien hemm minn qal li ma jsirx screening, li jidħlu persuni li jwettqu reati kontra l-umanità, li niftħu l-bieb għall-kriminali.

Issemma wkoll il-bżonn li jkollna linji ċari. Ħa nsemmi lil Malta, għaliex f’din il-Kamra tħobb tissemma ħafna Malta. Għandna erba’ livelli ta’ “due diligence process”. Kull applikant huwa vvettjat individwalment. Il-proċess jinvolvi lill-pulizija, lill-Europol u lill-Interpol bħala l-ewwel check. Apparti, imbagħad, li jsiru investigazzjonijiet u checks oħra f’livelli oħra, inkluż – u l-aktar importanti – minn fejn ġejjin il-flus. Malta biss għandha din is-sistema. Malta qiegħda minn ta’ quddiem nett biex iddaħħal miżuri ħalli timmitiga dawn ir-riskji. Ħafna programmi oħra huma għalkollox oskuri. Għaliex ma għandux ikun hemm dan it-tip ta’ standards għal dan it-tip ta’ programmi?

Issemmiet ħafna drabi r-rilokazzjoni, u ħa nsemmi r-rilokazzjoni għaliex issemma, u sar il-paragun ma’, min hu fqir u jipprova jfittex rifuġju fl-Unjoni Ewropea. Taf kemm pajjiżi li daħlu għall-impenn li jirrilokaw lill-immigranti fil-fatt imxew ma’ dak l-impenn u anki ħadu aktar mill-commitments li ħadu? Żewġ pajjiżi biss: Malta u l-Irlanda. Jiena nifhem, iva, li għandu jkun hemm standards, għandu jkun hemm due diligence u l-istakeholders kollha għandhom jaraw li jkun hemm due diligence kif suppost.

 
  
MPphoto
 

  Jeroen Lenaers (PPE). – Voorzitter, EU-burgerschap is in de woorden van de Commissie de essentie van het gemeenschappelijke Europese project. Dan moet het u, mevrouw de commissaris, net als mij toch pijn doen dat dat burgerschap in sommige lidstaten simpelweg in de uitverkoop wordt gedaan. Dat rijke Russen en Chinezen wat geld geven – vaak met een dubieuze achtergrond – zich registreren op een tankstation, bijvoorbeeld in Malta, en vervolgens Europese burgers zijn.

Dat gaat lijnrecht in tegen alles waar Europa voor staat. Al jaren vragen wij er aandacht voor. Het wordt nu echt tijd om een keer in actie te komen. Er zijn drie zaken die moeten gebeuren. Allereerst, een verbod op het verkopen van paspoorten. Ten tweede, een echt onderzoek naar hoeveel van dit soort verblijfsvergunningen er worden verkocht, onder welke voorwaarden ze worden verkocht en hoe de herkomst van dat geld wordt gecontroleerd. Ten derde, naar aanleiding van dat onderzoek, heldere, strenge Europese minimumregels voor het afgeven van verblijfsvergunningen aan buitenlandse investeerders. Verblijfsvergunningen en Europese paspoorten zijn een voorrecht en geen handelswaar.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Rangel (PPE). – Senhor Presidente, eu gostaria de dizer que é preciso neste debate distinguir bem, por um lado, o que é a autorização de residência, por outro, o que é a concessão da nacionalidade. E depois é fundamental que a autorização de residência esteja, ela própria, sujeita a critérios exigentes, designadamente sob o ponto de vista de analisar o registo criminal e, obviamente, os antecedentes das pessoas que a pedem. Feito isto, também a comunicação à União Europeia.

Mas, a partir daí, nós não podemos entrar nesta deriva de que tudo o que é concessão de uma autorização de residência e mesmo, em determinados casos, de nacionalidade, cumpridos os requisitos e pressupostos comuns, é uma coisa que não pode ser feita pelos Estados.

É interessante verificar que muitos Estados que não estão a fazer nada para acolherem os refugiados estão aqui a invocar os refugiados para serem contra estes programas. É o caso da Holanda, Sra. In’t Veld, onde estão registadas 20 das maiores empresas portuguesas, que depois não quer que o Estado português tenha programas para atrair investimento, quando o investimento foge todo para a Holanda que nos prega a austeridade. Se houvesse também harmonização fiscal talvez não tivesse que haver este tipo de diferenciações.

 
  
MPphoto
 

  Violeta Bulc, Member of the Commission. – Mr President, I would like to thank the honourable Members for their views. I fully understand their position and frustration and, again, thank you for your comments, but let me remind you that what the Commission can and cannot do on this topic is defined in the EU Treaty. Before I conclude, however, let me share with you some comments, and replies to your comments.

First, on the corruption and security risks linked to citizenship-for-sale schemes, as I said, the Commission is currently working on a report on investor schemes, which includes all Member States. Let me repeat: all Member States will be included. It will describe the Commission’s action in this area. Let me be even more precise: the report will be based on a fact—finding study, detailed work for which is now underway. The study will look at both investor citizenship and investments residence, so—called ‘golden visa’ schemes. The contractor undertaking the study has been asked to look at the legislative framework, the security and due-diligence checks, the numbers of people involved and the schemes’ implementation in practice.

On the topic of guidance for Member States, the Commission will issue some guidance to Member States on the question of citizenship for sale, together with the 2018 report on investor schemes.

On the topic of legislative initiatives by the Commission, let me re—stress the following. First, the concept of residence has already been harmonised at EU level, following a sector-based approach, and covers the following categories: high—skilled workers, seasonal workers, students and researchers, family members through family reunification, intra—corporate transfers and long—term residence. Second, as competence on the matter is shared between the EU and the Member States, Member States currently remain free to regulate admission conditions and rights for categories of persons not covered under EU law, including self—employed persons, entrepreneurs and investors.

So, what I am promising to you, honourable Members, is that I will share all of your concerns and positions with my colleagues responsible for this sensitive area. Thank you very much for all of your comments.

 
  
MPphoto
 

  Monika Panayotova, President-in-Office of the Council. – Mr President, thank you for giving me the floor. I have listened to this debate with great interest. On Ms in ’t Veld’s call for more transparency and monitoring, I would like to say that there is no EU monitoring, strictu sensu, since the monitoring of agencies which offer assistance in granting EU citizenship or residence permits relates clearly to a national competence. However, in January 2009, the so-called EUDO Citizenship, an observatory within the European Union Observatory on Democracy, was launched. This observatory analyses citizenship laws and policies in Europe. It is hosted by the Robert Schuman Centre of the European University Institute in Florence and funded by the European Fund for the Integration of Non-EU Immigrants.

Secondly, we expect a report from the Commission, which will describe current national laws and practices, giving us a better overview and understanding of this issue, as well as providing some guidance for Member States.

Concerning the view expressed by Mr Deprez, I would like to reassure you: ‘Les États Membres vous écoutent, la Présidence du Conseil vous écoute.

In the field of legal migration, only the conditions of entry and residence of certain categories of third-country nationals have been regulated at EU level. It is for the Commission to see whether there is a need to propose EU-level legislation also for other categories of third-country nationals.

In conclusion, as I have already emphasised, the protection of EU citizenship is about our joint responsibility, shared among all Member States and the European institutions. I am convinced that this issue of granting EU citizenship or residence permits should continue to be followed, in order to raise awareness and possibly to curb practices that could be problematic. I’m sure that we all share this view.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Zamykam debatę.

Oświadczenia pisemne (art. 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. – Con la crisis algunos Estados miembros de la UE vieron la posibilidad de mejorar sus ingresos mediante el otorgamiento de la ciudadanía y la residencia a los solicitantes que aporten dinero al país por la compra de bienes inmuebles o la inversión en una empresa. Esto tiene repercusiones sobre el resto de la Unión, especialmente en el caso de la ciudadanía, pues los titulares de la ciudadanía de un Estado miembro obtienen automáticamente la ciudadanía de la Unión y varios de sus derechos y privilegios por lo que puede convertirse en una forma de parasitismo de los activos en común de la Unión. Al menos la mitad de los Estados miembros permitan la concesión de «Golden Visas». El PE ha expresado su preocupación ya que los beneficiarios de estos programas no tienen que cumplir las mismas condiciones que el resto de solicitantes. Su concesión puede resultar injusta ya que ofrecen oportunidades a los ricos que son denegadas a las personas sin dinero. Ofrecen oportunidades para la corrupción y la delincuencia, ya que los segundos pasaportes son útiles para los delincuentes, los evasores de impuestos y los blanqueadores de capitales, que pueden necesitar nuevas identidades y lugares a los que escapar.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. – Con la crisis algunos Estados miembros de la UE vieron la posibilidad de mejorar sus ingresos mediante el otorgamiento de la ciudadanía y la residencia a los solicitantes que aporten dinero al país por la compra de bienes inmuebles o la inversión en una empresa. Esto tiene repercusiones sobre el resto de la Unión, especialmente en el caso de la ciudadanía, pues los titulares de la ciudadanía de un Estado miembro obtienen automáticamente la ciudadanía de la Unión y varios de sus derechos y privilegios por lo que puede convertirse en una forma de parasitismo de los activos en común de la Unión. Al menos la mitad de los Estados miembros permitan la concesión de «Golden Visas». El PE ha expresado su preocupación ya que los beneficiarios de estos programas no tienen que cumplir las mismas condiciones que el resto de solicitantes. Su concesión puede resultar injusta ya que ofrecen oportunidades a los ricos que son denegadas a las personas sin dinero. Ofrecen oportunidades para la corrupción y la delincuencia, ya que los segundos pasaportes son útiles para los delincuentes, los evasores de impuestos y los blanqueadores de capitales, que pueden necesitar nuevas identidades y lugares a los que escapar.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. – Con la crisis algunos Estados miembros de la UE vieron la posibilidad de mejorar sus ingresos mediante el otorgamiento de la ciudadanía y la residencia a los solicitantes que aporten dinero al país por la compra de bienes inmuebles o la inversión en una empresa. Esto tiene repercusiones sobre el resto de la Unión, especialmente en el caso de la ciudadanía, pues los titulares de la ciudadanía de un Estado miembro obtienen automáticamente la ciudadanía de la Unión y varios de sus derechos y privilegios por lo que puede convertirse en una forma de parasitismo de los activos en común de la Unión. Al menos la mitad de los Estados miembros permitan la concesión de «Golden Visas». El PE ha expresado su preocupación ya que los beneficiarios de estos programas no tienen que cumplir las mismas condiciones que el resto de solicitantes. Su concesión puede resultar injusta ya que ofrecen oportunidades a los ricos que son denegadas a las personas sin dinero. Ofrecen oportunidades para la corrupción y la delincuencia, ya que los segundos pasaportes son útiles para los delincuentes, los evasores de impuestos y los blanqueadores de capitales, que pueden necesitar nuevas identidades y lugares a los que escapar.

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. – Con la crisis algunos Estados miembros de la UE vieron la posibilidad de mejorar sus ingresos mediante el otorgamiento de la ciudadanía y la residencia a los solicitantes que aporten dinero al país por la compra de bienes inmuebles o la inversión en una empresa. Esto tiene repercusiones sobre el resto de la Unión, especialmente en el caso de la ciudadanía, pues los titulares de la ciudadanía de un Estado miembro obtienen automáticamente la ciudadanía de la Unión y varios de sus derechos y privilegios por lo que puede convertirse en una forma de parasitismo de los activos en común de la Unión. Al menos la mitad de los Estados miembros permitan la concesión de «Golden Visas». El PE ha expresado su preocupación ya que los beneficiarios de estos programas no tienen que cumplir las mismas condiciones que el resto de solicitantes. Su concesión puede resultar injusta ya que ofrecen oportunidades a los ricos que son denegadas a las personas sin dinero. Ofrecen oportunidades para la corrupción y la delincuencia, ya que los segundos pasaportes son útiles para los delincuentes, los evasores de impuestos y los blanqueadores de capitales, que pueden necesitar nuevas identidades y lugares a los que escapar.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. – Con la crisis algunos Estados miembros de la UE vieron la posibilidad de mejorar sus ingresos mediante el otorgamiento de la ciudadanía y la residencia a los solicitantes que aporten dinero al país por la compra de bienes inmuebles o la inversión en una empresa. Esto tiene repercusiones sobre el resto de la Unión, especialmente en el caso de la ciudadanía, pues los titulares de la ciudadanía de un Estado miembro obtienen automáticamente la ciudadanía de la Unión y varios de sus derechos y privilegios por lo que puede convertirse en una forma de parasitismo de los activos en común de la Unión. Al menos la mitad de los Estados miembros permitan la concesión de «Golden Visas». El PE ha expresado su preocupación ya que los beneficiarios de estos programas no tienen que cumplir las mismas condiciones que el resto de solicitantes. Su concesión puede resultar injusta ya que ofrecen oportunidades a los ricos que son denegadas a las personas sin dinero. Ofrecen oportunidades para la corrupción y la delincuencia, ya que los segundos pasaportes son útiles para los delincuentes, los evasores de impuestos y los blanqueadores de capitales, que pueden necesitar nuevas identidades y lugares a los que escapar.

 
  
MPphoto
 
 

  Benedek Jávor (Verts/ALE), írásban. – Az aranyvízumok, és közöttük a magyar letelepedési kötvény, óriási kockázatot jelentenek: külföldi bűnözők, korrupt politikusok kaphatnak belépőt és letelepedést az EU tagországaiba, valamint olyan harmadik országokban, ahova egyébként nem juthatnának el. Mindeközben az így befolyó pénzek felhasználásának pedig jelentős korrupciós kockázata van. Nem véletlen, hogy az aranyvízumokra az olyan országokban van a legnagyobb kereslet, ahol a korrupció miatt nagy a politikai instabilitás, és a pénzmozgások is nehezen követhetőek, pl. Oroszországban vagy Kínában. A korrupt politikusok és bűnözők szabad mozgása nemcsak nemzetbiztonsági kockázat, hanem pénzügyi kockázat is és segíti a demokratikus érdekek erodálását. Ezért szükségesnek tartom a jelenleginél erélyesebb uniós fellépést.

Az EU-intézményeknek fokozott figyelemmel kell kísérniük a tagországok letelepedési, befogadási gyakorlatát. A magyar letelepedési kötvényeknek ráadásul megvan az a sajátosságuk is az aranyvízumokhoz képest, hogy a letelepedni szándékozók nem az államnak, hanem többnyire offshore cégeknek fizették be a letelepedés díját. Magyarország az egyetlen olyan ország, ahol a letelepedési „üzlet” veszteséges, mert a haszon nagy része ismeretlen – vélhetően politikaközeli – magánszemélyekhez kerül. A Bizottságnak és a tagországok nagy részének is be kell látnia, hogy noha az állampolgárság kérdése tagállami hatáskör, az aranyvízumok gyakorlata miatt nagy feladat hárul az Unióra is.

 
Τελευταία ενημέρωση: 6 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου