Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2018. gada 30. maijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana) (sk. protokolu)
 3.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana) (sk. protokolu)
 4.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants) (sk. protokolu)
 5.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 6.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu (sk. protokolu)
 7.Debates ar Luksemburgas premjerministru Xavier Bettel par Eiropas nākotni (debates)
 8.Sēdes atsākšana
 9.Priekšsēdētāja paziņojumi
 10.Svinīgā sēde - Kolumbija
 11.Sēdes atsākšana
 12.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants)
 13.Balsošanas laiks
  13.1.ES Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes) (balsošana)
  13.2.Budžeta grozījuma Nr. 1/2018 projekts, kas pievienots priekšlikumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei (C8-0181/2018) (balsošana)
  13.3.Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, kas nav ES dalībvalstis (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner) (balsošana)
  13.4.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (pieteikums EGF/2018/000 TA 2018 – tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas) (A8-0172/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (balsošana)
  13.5.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (B8-0232/2018) (balsošana)
  13.6.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 un ģenētiski modificēta kukurūza, kurā kombinēti divi vai trīs no vienkāršiem transformācijas notikumiem 1507, 59122, MON 810 un NK603 (D056123) (B8-0233/2018) (balsošana)
  13.7.Zivsaimniecības produktu atbilstība ES tirgus piekļuves kritērijiem (A8-0156/2018 - Linnéa Engström) (balsošana)
  13.8.Pārtikas un lauksaimniecības nākotne (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann) (balsošana)
  13.9.Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretācija un īstenošana (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett) (balsošana)
  13.10.Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018) (balsošana)
  13.11.Ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par Lībiju (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri) (balsošana)
  13.12.Gada ziņojums par Šengenas zonas darbību (A8-0160/2018 - Carlos Coelho) (balsošana)
  13.13.Noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālie standarti (A8-0168/2018 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar) (balsošana)
  13.14.Gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu (A8-0166/2018 - Tokia Saïfi) (balsošana)
 14.Balsojumu skaidrojumi
  14.1.Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, kas nav ES dalībvalstis (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner)
  14.2.Zivsaimniecības produktu atbilstība ES tirgus piekļuves kritērijiem (A8-0156/2018 - Linnéa Engström)
  14.3.Pārtikas un lauksaimniecības nākotne (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann)
  14.4.Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretācija un īstenošana (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett)
  14.5.Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018)
  14.6.Ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par Lībiju (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri)
  14.7.Gada ziņojums par Šengenas zonas darbību (A8-0160/2018 - Carlos Coelho)
  14.8.Noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālie standarti (A8-0168/2018 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar)
  14.9.Gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu (A8-0166/2018 - Tokia Saïfi)
 15.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 16.Sēdes atsākšana
 17.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 18.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 137. panta 2. punkts) (apstiprināšana) (sk. protokolu)
 19.ES vērtības un korupcijas un noziedzības izplatīšanās „zelta vīzu” dēļ (debates par aktuāliem jautājumiem)
 20.Sēdes atsākšana
 21.ES vērtības un korupcijas un noziedzības izplatīšanās „zelta vīzu” dēļ (debašu turpināšana)
 22.Savienības civilās aizsardzības mehānisms (debates)
 23.Manipulācijas ar mehānisko transportlīdzekļu odometriem: ES tiesiskā regulējuma pārskatīšana (debates)
 24.Regulas “Brisele IIa” I nodaļas piemērošanas jomas paplašināšana, tajā iekļaujot reģistrētas partnerattiecības (pārstrādāta redakcija) (debates)
 25.Uzņēmumu pārvietošanas ietekme uz strādniekiem un reģioniem (debates)
 26.IPA līdzekļu izmantošana Turcijā (debates)
 27.Dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm: meiteņu un sieviešu dzīves pārveidošana ar ES ārējo attiecību starpniecību 2016.–2020. gadā (debates)
 28.ES jaunatnes stratēģijas īstenošana (debates)
 29.Ekodizaina direktīvas īstenošana (debates)
 30.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 31.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (1153 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (5351 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 6. septembrisJuridisks paziņojums