Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 30. mája 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 5.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 6.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 7.Diskusia s luxemburským predsedom vlády Xavierom Bettelom o budúcnosti Európy (rozprava)
 8.Pokračovanie prerušeného rokovania
 9.Vyhlásenia predsedníctva
 10.Slávnostná časť schôdze - Kolumbia
 11.Pokračovanie prerušeného rokovania
 12.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)
 13.Hlasovanie
  13.1.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes) (hlasovanie)
  13.2.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2018, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku (C8-0181/2018) (hlasovanie)
  13.3.Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner) (hlasovanie)
  13.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2018/000 TA 2018 – Technická pomoc na podnet Komisie (A8-0172/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (hlasovanie)
  13.5.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (B8-0232/2018) (hlasovanie)
  13.6.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovaná kukurica kombinujúca dve alebo tri z jednotlivých transformácií 1507, 59122, MON 810 a NK603 (D056123) (B8-0233/2018) (hlasovanie)
  13.7.Zhoda produktov rybárstva s kritériami prístupu na trh EÚ (A8-0156/2018 - Linnéa Engström) (hlasovanie)
  13.8.Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann) (hlasovanie)
  13.9.Výklad a vykonávanie Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett) (hlasovanie)
  13.10.Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018) (hlasovanie)
  13.11.Odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke o Líbyi (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri) (hlasovanie)
  13.12.Výročná správa o fungovaní schengenského priestoru (A8-0160/2018 - Carlos Coelho) (hlasovanie)
  13.13.Minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov (A8-0168/2018 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar) (hlasovanie)
  13.14.Výročná správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky (A8-0166/2018 - Tokia Saïfi) (hlasovanie)
 14.Vysvetlenia hlasovania
  14.1.Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner)
  14.2.Zhoda produktov rybárstva s kritériami prístupu na trh EÚ (A8-0156/2018 - Linnéa Engström)
  14.3.Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann)
  14.4.Výklad a vykonávanie Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett)
  14.5.Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018)
  14.6.Odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke o Líbyi (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri)
  14.7.Výročná správa o fungovaní schengenského priestoru (A8-0160/2018 - Carlos Coelho)
  14.8.Minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov (A8-0168/2018 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar)
  14.9.Výročná správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky (A8-0166/2018 - Tokia Saïfi)
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 16.Pokračovanie prerušeného rokovania
 17.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 18.Žiadosť o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku) (schválenie): pozri zápisnicu
 19.Hodnoty EÚ a šírenie korupcie a trestnej činnosti prostredníctvom tzv. zlatých víz (tematická rozprava)
 20.Pokračovanie prerušeného rokovania
 21.Hodnoty EÚ a šírenie korupcie a trestnej činnosti prostredníctvom tzv. zlatých víz (pokračovanie rozpravy)
 22.Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (rozprava)
 23.Manipulácia s počítadlom najazdených kilometrov v motorových vozidlách: revízia právneho rámca EÚ (rozprava)
 24.Rozšírenie rozsahu pôsobnosti kapitoly I nariadenia Brusel IIa na registrované partnerstvá (prepracované znenie) (rozprava)
 25.Vplyv premiestňovania výroby na pracovníkov a regióny (rozprava)
 26.Využitie finančných prostriedkov z nástroja IPA v Turecku (rozprava)
 27.Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien (rozprava)
 28.Vykonávanie stratégie EÚ pre mládež (rozprava)
 29.Vykonávanie smernice o ekodizajne (rozprava)
 30.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 31.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (1153 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (5351 kb)
Posledná úprava: 6. septembra 2018Právne oznámenie