Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 4 юли 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Разискване с участието на министър - председателя на Полша, Матеуш Моравецки, относно бъдещето на Европа (разискване)
 5.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 6.Време за гласуване
  6.1.Програма за подкрепа на структурните реформи: финансов пакет и обща цел (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić) (гласуване)
  6.2.Реформа на избирателното право на Европейския съюз (A8-0248/2018 - Jo Leinen, Danuta Maria Hübner) (гласуване)
  6.3.Споразумение за партньорство между Европейския съюз и ЕВРАТОМ и Армения (A8-0177/2018 - László Tőkés) (гласуване)
  6.4.Споразумение за партньорство между Европейския съюз и ЕВРАТОМ и Армения (резолюция) (A8-0179/2018 - László Tőkés) (гласуване)
  6.5.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак (A8-0222/2018 - Tokia Saïfi) (гласуване)
  6.6.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак (резолюция) (A8-0224/2018 - Tokia Saïfi) (гласуване)
  6.7.Споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия във връзка с изменението на отстъпките (присъединяване на Хърватия) (A8-0220/2018 - Daniel Caspary) (гласуване)
  6.8.Устав на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка: клирингови и платежни системи (A8-0219/2018 - Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner) (гласуване)
  6.9.Данъчно облагане на превозните средства: заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (A8-0200/2018 - Deirdre Clune) (гласуване)
  6.10.Проект на коригиращ бюджет № 2/2018: вписване на излишъка от 2017 финансова година (A8-0209/2018 - Siegfried Mureşan) (гласуване)
  6.11.Проект на коригиращ бюджет № 3/2018: Разширяване на Механизма за бежанците в Турция (A8-0246/2018 - Siegfried Mureşan) (гласуване)
  6.12.Делегирано решение на Комисията за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за инвестиционни проекти извън Съюза, що се отнася до Иран (B8-0313/2018) (гласуване)
  6.13.Следващи стъпки с оглед на изготвянето на външна стратегия на ЕС срещу ранните и принудителните бракове (A8-0187/2018 - Charles Goerens) (гласуване)
  6.14.Определение за МСП (B8-0304/2018) (гласуване)
  6.15.Преговори във връзка с всеобхватното споразумение между ЕС и Азербайджан (A8-0185/2018 - Norica Nicolai) (гласуване)
 7.Тържествено заседание - Република Ангола
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Време за гласуване (продължение)
  9.1.Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (гласуване)
  9.2.Дневното и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на почивка чрез тахографи (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (гласуване)
  9.3.Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (гласуване)
  9.4.Започване на преговори за споразумение между ЕС и Йордания относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма (A8-0232/2018 - Claude Moraes) (гласуване)
  9.5.Започване на преговори за споразумение между ЕС и Турция относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма (A8-0233/2018 - Claude Moraes) (гласуване)
  9.6.Започване на преговори за споразумение между ЕС и Израел относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма (A8-0235/2018 - Claude Moraes) (гласуване)
  9.7.Започване на преговори за споразумение между ЕС и Тунис относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма (A8-0237/2018 - Claude Moraes) (гласуване)
  9.8.Започване на преговори за споразумение между ЕС и Мароко относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма (A8-0238/2018 - Claude Moraes) (гласуване)
  9.9.Започване на преговори за споразумение между ЕС и Ливан относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма (A8-0234/2018 - Claude Moraes) (гласуване)
  9.10.Започване на преговори за споразумение между ЕС и Египет относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма (A8-0236/2018 - Claude Moraes) (гласуване)
  9.11.Започване на преговори за споразумение между ЕС и Алжир относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма (A8-0239/2018 - Claude Moraes) (гласуване)
 10.Обяснение на вот
  10.1.Споразумение за партньорство между Европейския съюз и ЕВРАТОМ и Армения (A8-0177/2018 - László Tőkés)
  10.2.Споразумение за партньорство между Европейския съюз и ЕВРАТОМ и Армения (резолюция) (A8-0179/2018 - László Tőkés)
  10.3.Следващи стъпки с оглед на изготвянето на външна стратегия на ЕС срещу ранните и принудителните бракове (A8-0187/2018 - Charles Goerens)
  10.4.Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)
  10.5.Дневното и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на почивка чрез тахографи (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)
  10.6.Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)
 11.Поправки и намерения за гласуване: вж. протокола
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 14.Внасяне на документи: вж. протокола
 15.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета: вж. протокола
 16.Приключване на третата програма за икономически реформи на Гърция (разискване)
 17.Неотдавнашното изявление на италианския министър на вътрешните работи относно правата на синтите и ромите и правата на малцинствата в ЕС (разискване по актуални въпроси)
 18.Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) - Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS): задачи на Европол (разискване)
 19.Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща (разискване)
 20.Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза (разискване)
 21.Адекватност на защитата, предлагана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (разискване)
 22.Неблагоприятното въздействие на Акта на САЩ за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки за гражданите на ЕС (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 24.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1078 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (5091 kb)
Последно осъвременяване: 27 септември 2018 г.Правна информация