Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 24. októbra 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 3.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (schválenie): pozri zápisnicu
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 5.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 6.Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia: pozri zápisnicu
 7.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 8.Závery zo zasadnutia Európskej rady zo 17. a z 18. októbra 2018 (rozprava)
 9.Vyhlásenia predsedníctva
 10.Pokračovanie prerušeného rokovania
 11.Hlasovanie
  11.1.Žiadosť o zbavenie imunity Steeva Brioisa (A8-0349/2018 - Tadeusz Zwiefka) (hlasovanie)
  11.2.Žiadosť o zbavenie imunity Sophie Montelovej (A8-0350/2018 - Tadeusz Zwiefka) (hlasovanie)
  11.3.Žiadosť o zbavenie imunity Georgiosa Kyrtsosa (A8-0351/2018 - Heidi Hautala) (hlasovanie)
  11.4.Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely (hlasovanie)
  11.5.Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) (hlasovanie)
  11.6.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (A8-0300/2018 - Marco Valli) (hlasovanie)
  11.7.Absolutórium za rok 2016: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (A8-0299/2018 - Bart Staes) (hlasovanie)
  11.8.Podpora štrukturálnych reforiem v členských štátoch (A8-0316/2018 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl) (hlasovanie)
  11.9.Začatie automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Írsku (A8-0344/2018 - Branislav Škripek) (hlasovanie)
  11.10.Začatie automatizovanej výmeny údajov o DNA v Írsku (A8-0343/2018 - Branislav Škripek) (hlasovanie)
  11.11.Začatie automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Chorvátsku (A8-0345/2018 - Branislav Škripek) (hlasovanie)
  11.12.Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (hlasovanie)
  11.13.Zriadenie, prevádzka a využívanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti kontroly hraníc (A8-0347/2017 - Carlos Coelho) (hlasovanie)
  11.14.Zriadenie, prevádzka a využívanie Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (A8-0349/2017 - Carlos Coelho) (hlasovanie)
  11.15.Využívanie Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín (A8-0348/2017 - Jeroen Lenaers) (hlasovanie)
  11.16.Zosúladenie štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (A8-0307/2018 - Miguel Viegas) (hlasovanie)
  11.17.Námietka podľa článku 106: Obnovenie povolenia pre geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × MON 810 (B8-0490/2018) (hlasovanie)
  11.18.Námietka podľa článku 106: Povolenie pre geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (B8-0491/2018) (hlasovanie)
 12.Pokračovanie prerušeného rokovania
 13.Vysvetlenia hlasovania
  13.1.Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig)
  13.2.Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)
  13.3.Absolutórium za rok 2016: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (A8-0299/2018 - Bart Staes)
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 15.Pokračovanie prerušeného rokovania
 16.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 17.Hodnotenie Lisabonskej zmluvy (tematická rozprava)
 18.Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov – 2017 (rozprava)
 19.Dovoz tovaru kultúrneho charakteru (rozprava)
 20.Povoľovanie liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a vykonávanie dozoru nad týmito liekmi - Veterinárne lieky - Výroba, uvádzanie na trh a používanie medikovaných krmív (rozprava)
 21.Poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (rozprava)
 22.Zloženie delegácií: pozri zápisnicu
 23.Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy (rozprava)
 24.Podpora automatického vzájomného uznávania diplomov (rozprava)
 25.Závažné nedostatky pri vykonávaní nariadenia EÚ REACH a používanie netestovaných chemikálií v EÚ (rozprava)
 26.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 27.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (1047 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (4959 kb)
Posledná úprava: 8. januára 2019Právne oznámenie