Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 10 декември 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протоколи от предишни заседания: вж. протокола
 5.Състав на политическите групи: вж. протокола
 6.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 7.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (продължение): вж. протокола
 8.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 9.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола
 10.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 11.Внасяне на документи: вж. протокола
 12.Ред на работа
 13.Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) (разискване)
 14.Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (разискване)
 15.Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига (разискване)
 16.Пълно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния (разискване)
 17.Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) - Агенция на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) - Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) (разискване)
 18.Военна мобилност (кратко представяне)
 19.Образованието в ерата на цифровите технологии: предизвикателства, възможности и поуки при формулирането на политиките на ЕС (кратко представяне)
 20.Нова европейска програма за култура (кратко представяне)
 21.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 22.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 23.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (542 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2827 kb)
Последно осъвременяване: 5 април 2019 г.Правна информация