Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 12 декември 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Декларация на председателството
 3.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 4.Пакет за единния пазар (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 5.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 6.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 7.Разискване с президента на Република Кипър, Никос Анастасиадис, относно бъдещето на Европа (разискване)
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)
 10.Изявление на председателството
 11.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 12.Време за гласуване
  12.1.Проект на коригиращ бюджет № 6/2018 г.: Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения (собствени ресурси) (A8-0399/2018 - Siegfried Mureşan) (гласуване)
  12.2.Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността (A8-0455/2018 - Daniele Viotti) (гласуване)
  12.3.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2019 г. (A8-0453/2018 - Lefteris Christoforou) (гласуване)
  12.4.Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година - всички раздели (гласуване)
  12.5.Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) (гласуване)
  12.6.Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (A8-0366/2018 - Pedro Silva Pereira) (гласуване)
  12.7.Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) (A8-0367/2018 - Pedro Silva Pereira) (гласуване)
  12.8.Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония (A8-0383/2018 - Alojz Peterle) (гласуване)
  12.9.Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) (A8-0385/2018 - Alojz Peterle) (гласуване)
  12.10.Евро-средиземноморско споразумение за въздухоплавателни услуги между ЕС и Йордания (присъединяване на Хърватия) (A8-0371/2018 - Keith Taylor) (гласуване)
  12.11.Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите (A8-0401/2018 - Dan Nica) (гласуване)
  12.12.Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ (A8-0410/2018 - Christian Ehler) (гласуване)
  12.13.Пакет за единния пазар (RC-B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018) (гласуване)
  12.14.Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) (гласуване)
  12.15.Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност (A8-0392/2018 - David McAllister) (гласуване)
  12.16.Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана (A8-0375/2018 - Ioan Mircea Paşcu) (гласуване)
  12.17.Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (A8-0373/2018 - Petras Auštrevičius) (гласуване)
 13.Обяснения на вот: вж. протокола
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 17.Включване на работниците и гражданите в справедлив преход за една по-безопасна планета (разискване по актуални въпроси)
 18.Обща система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги - Корпоративно данъчно облагане на значително цифрово присъствие (разискване)
 19.Време за гласуване
  19.1.Създаване на Европейски фонд за отбрана (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) (гласуване)
  19.2.Създаване на Механизъм за свързване на Европа (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) (гласуване)
  19.3.Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна (A8-0369/2018 - Michael Gahler) (гласуване)
 20.Обяснения на вот: вж. протокола
 21.Поправки и намерения за гласуване: вж. протокола
 22.Възобновяване на заседанието
 23.Конфликт на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република (разискване)
 24.Ускорено разрешаване на търговски спорове (разискване)
 25.Дейностите на Европейския омбудсман през 2017 г. (разискване)
 26.Разисквания в комисията по петиции през 2017 г. (разискване)
 27.Състав на комисиите: вж. протокола
 28.Създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма (разискване)
 29.Създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г. (разискване)
 30.Внасяне на документи: вж. протокола
 31.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 32.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (916 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (4340 kb)
Последно осъвременяване: 16 май 2019 г.Правна информация