Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Вторник, 15 януари 2019 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Реформа на политиката на ЕС в областта на убежището и миграцията с оглед на продължаващата хуманитарна криза в Средиземноморието и Африка (разискване)
 3.Анализ на австрийското председателство на Съвета (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Тържествено заседание - Двадесета годишнина от въвеждането на еврото
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 8.Време за гласуване
  8.1.Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) (гласуване)
  8.2.Сключване на Споразумението между ЕС и Албания за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Албания (A8-0463/2018 - Bodil Valero) (гласуване)
  8.3.Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Киргизстан (присъединяване на Хърватия) (A8-0443/2018 - Cristian Dan Preda) (гласуване)
  8.4.Всеобхватно споразумение между ЕС и Киргизстан (A8-0450/2018 - Cristian Dan Preda) (гласуване)
  8.5.Автономно управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт (A8-0425/2018 - Wim van de Camp) (гласуване)
  8.6.Използване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) (гласуване)
  8.7.Временно оттегляне на преференциите по някои споразумения, сключени между ЕС и някои трети държави (A8-0330/2018 - Christofer Fjellner) (гласуване)
  8.8.Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците (A8-0464/2018 - Maria Grapini) (гласуване)
  8.9.Изменение на Устава на Европейската инвестиционна банка (A8-0476/2018 - Danuta Maria Hübner) (гласуване)
  8.10.Интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar) (гласуване)
  8.11.Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (A8-0393/2018 - Marian-Jean Marinescu) (гласуване)
  8.12.Оценка на начина, по който бюджетът на ЕС се използва за реформа на публичния сектор (A8-0378/2018 - Brian Hayes) (гласуване)
  8.13.Насоки на ЕС и мандат на специалния пратеник на ЕС за утвърждаване на свободата на вероизповеданието и убежденията извън ЕС (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb) (гласуване)
  8.14.Равенство между половете и данъчни политики в ЕС (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
  9.1.Автономно управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт (A8-0425/2018 - Wim van de Camp)
  9.2.Използване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar)
  9.3.Интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar)
  9.4.Оценка на начина, по който бюджетът на ЕС се използва за реформа на публичния сектор (A8-0378/2018 - Brian Hayes)
  9.5.Насоки на ЕС и мандат на специалния пратеник на ЕС за утвърждаване на свободата на вероизповеданието и убежденията извън ЕС (A8-0449/2018 - Andrzej Grzyb)
  9.6.Равенство между половете и данъчни политики в ЕС (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun)
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 13.Представяне на програмата от дейности на румънското председателство (разискване)
 14.Годишен доклад на ЕЦБ за 2017 г. (разискване)
 15.Банков съюз – годишен доклад за 2018 г. (разискване)
 16.Създаване на програмата InvestEU (разискване)
 17.Прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу - Доклад относно прилагането на търговския стълб на Споразумението за асоцииране с Централна Америка (разискване)
 18.Състав на политическите групи: вж. протокола
 19.Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) (разискване)
 20.Европейски социален фонд плюс (ЕФС+) (разискване)
 21.Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) (разискване)
 22.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протокола
 23.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 24.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1063 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (4988 kb)
Последно осъвременяване: 15 май 2019 г.Правна информация