Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 16 stycznia 2019 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 4.Składanie dokumentów: patrz protokół
 5.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe: Patrz protokól
 6.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 7.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 8.Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (debata)
 9.Debata z premierem Hiszpanii Pedrem Sánchezem Pérezem-Castejónem na temat przyszłości Europy (debata)
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól
 12.Głosowanie
  12.1.Zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2016 (B8-0052/2019) (głosowanie)
  12.2.Projekt rezolucji zgodnie z art. 108 ust. 6 z wnoskiem o opinię Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zgodności z traktatami proponowanego porozumienia między UE a Marokiem dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego (B8-0051/2019) (głosowanie)
  12.3.Porozumienie między UE a Marokiem dotyczące zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego (rezolucja) (A8-0478/2018 - Marietje Schaake) (głosowanie)
  12.4.Porozumienie między UE a Marokiem dotyczące zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego (A8-0471/2018 - Marietje Schaake) (głosowanie)
  12.5.Porozumienie między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową w związku z postępowaniem dotyczącym rozstrzygnięcia sporu na forum WTO w sprawie DS492 „Środki wpływające na koncesje taryfowe na niektóre wyroby z mięsa drobiowego” (A8-0472/2018 - Iuliu Winkler) (głosowanie)
  12.6.Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) (A8-0445/2018 - Maria Arena) (głosowanie)
  12.7.Europejski Fundusz Społeczny Plus (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (głosowanie)
  12.8.Przepisy szczegółowe dotyczące celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (głosowanie)
  12.9.Podział kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii (A8-0361/2018 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (głosowanie)
  12.10.Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes) (głosowanie)
 13.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  13.1.Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) (A8-0445/2018 - Maria Arena)
  13.2.Europejski Fundusz Społeczny Plus (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné)
  13.3.Przepisy szczegółowe dotyczące celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont)
  13.4.Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes)
 14.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Skład Parlamentu: patrz protokół
 17.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 18.Wszechstronne europejske badania naukowe i edukacja w zakresie totalitarnej przeszłości oraz upamietnianie jej (debata na aktualny temat)
 19.Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2017 r. (debata)
 20.Wznowienie posiedzenia
 21.Głosowanie
  21.1.Ustanowienie specjalnego programu likwidacji obiektów jądrowych i gospodarowania odpadami promieniotwórczymi (A8-0441/2018 - Peter Kouroumbashev) (głosowanie)
  21.2.Sprawozdanie z wdrażania filaru handlowego układu o stowarzyszeniu z Ameryką Środkową (A8-0459/2018 - Reimer Böge) (głosowanie)
  21.3.Ustanowienie Programu InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) (głosowanie)
  21.4.Tymczasowy unijny dokument podróży (A8-0433/2018 - Kinga Gál) (głosowanie)
  21.5.Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na lata 2021-2025 (A8-0406/2018 - Miapetra Kumpula-Natri) (głosowanie)
  21.6.Roczny raport EBC za rok 2017 (A8-0424/2018 - Gabriel Mato) (głosowanie)
  21.7.Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2018 (A8-0419/2018 - Nils Torvalds) (głosowanie)
  21.8.Wdrożenie umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru (A8-0446/2018 - Santiago Fisas Ayxelà) (głosowanie)
  21.9.Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2017 r. (A8-0466/2018 - Josep-Maria Terricabras) (głosowanie)
 22.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania: Patrz protokól
 23.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 24.Wznowienie posiedzenia
 25.Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (debata)
 26.Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (debata)
 27.Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI w 2017 r. (debata)
 28.Zmiana porządku obrad: Patrz protokól
 29.Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich (debata)
 30.Ustanowienie programu Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania (debata)
 31.Ustanowienie programu „Prawa i Wartości” (debata)
 32.Skład grup politycznych: Patrz protokól
 33.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 34.Program pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie (debata)
 35.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 36.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (1164 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (5537 kb)
Ostatnia aktualizacja: 28 maja 2019Informacja prawna