Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 13 февруари 2019 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 5.Документ за размисъл „Устойчива Европа до 2030 г.“ (разискване)
 6.Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях (разискване)
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Време за гласуване
  8.1.График на месечните сесии на Парламента за 2020 г. (гласуване)
  8.2.Европейска агенция за контрол на рибарството  (A8-0037/2019 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (гласуване)
  8.3.Компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (гласуване)
  8.4.Приложимо право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания (A8-0261/2018 - Pavel Svoboda) (гласуване)
  8.5.Програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“) (A8-0069/2019 - Dennis de Jong) (гласуване)
  8.6.Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (A8-0053/2019 - David Martin) (гласуване)
  8.7.Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (резолюция) (A8-0048/2019 - David Martin) (гласуване)
  8.8.Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (A8-0054/2019 - David Martin) (гласуване)
  8.9.Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция) (A8-0049/2019 - David Martin) (гласуване)
  8.10.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур (A8-0020/2019 - Antonio López-Istúriz White) (гласуване)
  8.11.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур (резолюция) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White) (гласуване)
  8.12.Договор за създаване на транспортна общност (A8-0022/2019 - Karima Delli) (гласуване)
  8.13.Доклад на Комисията от 2018 г. относно Босна и Херцеговина (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda) (гласуване)
  8.14.Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (гласуване)
  8.15.Програма „Правосъдие“ (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (гласуване)
  8.16.Състояние на дебата относно бъдещето на Европа (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
  9.1.Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (A8-0053/2019 - David Martin)
  9.2.Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (резолюция) (A8-0048/2019 - David Martin)
  9.3.Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (A8-0054/2019 - David Martin)
  9.4.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур (резолюция) (A8-0023/2019 - Antonio López-Istúriz White)
  9.5.Доклад на Комисията от 2018 г. относно Босна и Херцеговина (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda)
  9.6.Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl)
  9.7.Състояние на дебата относно бъдещето на Европа (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo)
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 13.Справедливо данъчно облагане за справедливо общество (разискване по актуални въпроси)
 14.Оценка на здравните технологии (разискване)
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Време за гласуване
  16.1.Сътрудничество между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (A8-0477/2018 - Emil Radev) (гласуване)
  16.2.Връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (A8-0001/2019 - Sergio Gaetano Cofferati) (гласуване)
  16.3.Общи правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (гласуване)
  16.4.Общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (гласуване)
  16.5.Авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (гласуване)
  16.6.ГАТС: необходимите компенсаторни корекции в резултат на присъединяването към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Австрия, Република Полша, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция (A8-0067/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (гласуване)
  16.7.Оптимизиране на мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа (A8-0015/2019 - Dominique Riquet) (гласуване)
  16.8.Застраховка при използването на моторни превозни средства (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) (гласуване)
  16.9.Отстъпление от правата на жените и равенството между половете в ЕС (B8-0096/2019, B8-0099/2019) (гласуване)
  16.10.Политически предизвикателства и стратегии за борба срещу раковите заболявания и свързаните с тях съпътстващи заболявания при жените (B8-0097/2019) (гласуване)
  16.11.Използването на канабис за медицински цели (B8-0071/2019) (гласуване)
  16.12.Разисквания в комисията по петиции през 2018 г. (A8-0024/2019 - Cecilia Wikström) (гласуване)
 17.Обяснения на вот
 18.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 19.Възобновяване на заседанието
 20.Бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и последиците за ЕС (разискване)
 21.Рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз (разискване)
 22.Оперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза (разискване)
 23.Взаимно признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка (разискване)
 24.Такси за презграничните плащания в Съюза и такси за превалутирането (разискване)
 25.Общи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози (разискване)
 26.NAIADES II – Програма за действие в подкрепа на транспорта по вътрешните водни пътища (разискване)
 27.Заплахи за сигурността във връзка с нарастващото технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за тяхното намаляване (разискване)
 28.Внасяне на документи: вж. протокола
 29.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 30.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1154 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (5325 kb)
Последно осъвременяване: 24 май 2019 г.Правна информация