Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 12 mars 2019 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av den årliga sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Beslut om tillämpning av brådskande förfarande (artikel 154 i arbetsordningen): se protokollet
 4.Ändring av föredragningslistan: se protokollet
 5.Säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 6.Könsbalans i samband med nomineringar inom ramen för EU:s ekonomi och valutafrågor (debatt)
 7.Debatt med Slovakiens premiärminister, Peter Pellegrini, om Europas framtid (debatt)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Omröstning
  9.1.Begäran om upphävande av Monika Hohlmeiers immunitet (A8-0165/2019 - Jean-Marie Cavada) (omröstning)
  9.2.Begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet (A8-0167/2019 - Kostas Chrysogonos) (omröstning)
  9.3.Begäran om upphävande av Dominique Bildes immunitet (A8-0166/2019 - Kostas Chrysogonos) (omröstning)
  9.4.Förlängning av tillämpningen av artikel 159 i arbetsordningen till utgången av den nionde valperioden (B8-0147/2019) (omröstning)
  9.5.Elektronisk godstransportinformation (A8-0060/2019 - Claudia Schmidt) (omröstning)
  9.6.Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (A8-0083/2019 - Heidi Hautala) (omröstning)
  9.7.Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (resolution) (A8-0093/2019 - Heidi Hautala) (omröstning)
  9.8.Protokollet om ändring av Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (A8-0070/2019 - József Nagy) (omröstning)
  9.9.Bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse bli parter i Europarådets konvention om en integrerad strategi för säkerhet, trygghet och service i samband med fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang (A8-0080/2019 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (omröstning)
  9.10.Protokoll om ändring av avtalet om sjötransport mellan EU och Kina (Kroatiens anslutning) (A8-0168/2019 - Francisco Assis) (omröstning)
  9.11.Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Egypten (Kroatiens anslutning) (A8-0025/2019 - Ramona Nicole Mănescu) (omröstning)
  9.12.Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Turkmenistan (A8-0072/2019 - Ramona Nicole Mănescu) (omröstning)
  9.13.Genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Förenade kungariket (A8-0092/2019 - Branislav Škripek) (omröstning)
  9.14.Utbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton) (omröstning)
  9.15.Centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN-systemet) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) (omröstning)
  9.16.Programmet för Europeiska solidaritetskåren (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová) (omröstning)
  9.17.EU:s cybersäkerhetsakt (A8-0264/2018 - Angelika Niebler) (omröstning)
  9.18.Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) (omröstning)
  9.19.Det europeiska medborgarinitiativet (A8-0226/2018 - György Schöpflin) (omröstning)
  9.20.Import av kulturföremål (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) (omröstning)
  9.21.Skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet (A8-0435/2018 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) (omröstning)
  9.22.Säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem (B8-0153/2019, RC-B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019) (omröstning)
  9.23.Läget i de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete) (omröstning)
  9.24.Utveckling av EU:s kapacitet för konfliktförebyggande och medling (A8-0075/2019 - Soraya Post) (omröstning)
 10.Röstförklaringar
  10.1.Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (A8-0083/2019 - Heidi Hautala)
  10.2.Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (resolution) (A8-0093/2019 - Heidi Hautala)
  10.3.Utbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton)
  10.4.Programmet för Europeiska solidaritetskåren (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová)
  10.5.EU:s cybersäkerhetsakt (A8-0264/2018 - Angelika Niebler)
  10.6.Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan (A8-0309/2018 - Paolo De Castro)
  10.7.Det europeiska medborgarinitiativet (A8-0226/2018 - György Schöpflin)
  10.8.Läget i de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete)
  10.9.Utveckling av EU:s kapacitet för konfliktförebyggande och medling (A8-0075/2019 - Soraya Post)
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 14.Inkomna dokument: se protokollet
 15.En europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna (debatt)
 16.Rapport för 2018 om Turkiet (debatt)
 17.Tolkning av arbetsordningen (vidtagna åtgärder): se protokollet
 18.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder): se protokollet
 19.Nödsituation i Venezuela (debatt)
 20.Uppföljning som gjorts av utrikestjänsten två år efter parlamentets betänkande om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter (debatt)
 21.Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan - Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan (resolution) (debatt)
 22.Associeringsavtal mellan EU och Monaco, Andorra och San Marino (debatt)
 23.Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (debatt)
 24.Brådskande behov av EU:s svarta lista över tredjeländer i linje med penningtvättsdirektivet (debatt)
 25.Informationssystemet för viseringar (debatt)
 26.Asyl- och migrationsfonden (debatt)
 27.Instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering (debatt)
 28.Fonden för inre säkerhet (debatt)
 29.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner: se protokollet
 30.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 31.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (1246 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (5632 kb)
Senaste uppdatering: 8 juli 2019Rättsligt meddelande