Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 26. marts 2019 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Ophavsret på det digitale indre marked (forhandling)
 3.Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden (forhandling)
 4.Aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester - Aftaler om onlinesalg af varer (forhandling)
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Afvisning af en sag af formelle grunde (forretningsordenens artikel 187)
 7.Afstemningstid
  7.1.Anmodning om ophævelse af Jørn Dohrmanns immunitet (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) (afstemning)
  7.2.Adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) (afstemning)
  7.3.Protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem EU og Israel (Kroatiens tiltrædelse) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) (afstemning)
  7.4.Den omfattende aftale mellem EU og Uzbekistan (A8-0149/2019 - David McAllister) (afstemning)
  7.5.Afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) (afstemning)
  7.6.Fælles regler for det indre marked for elektricitet (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) (afstemning)
  7.7.Indre marked for elektricitet (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek) (afstemning)
  7.8.Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energitilsynsmyndigheder (A8-0040/2018 - Morten Helveg Petersen) (afstemning)
  7.9.Risikoberedskab i elsektoren (A8-0039/2018 - Flavio Zanonato) (afstemning)
  7.10.Mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre (A8-0086/2019 - Michał Boni) (afstemning)
  7.11.Ophavsret på det digitale indre marked (A8-0245/2018 - Axel Voss) (afstemning)
  7.12.Aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester (A8-0375/2017 - Evelyne Gebhardt, Axel Voss) (afstemning)
  7.13.Aftaler om onlinesalg af varer (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) (afstemning)
  7.14.Fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) (A8-0381/2018 - Linnéa Engström) (afstemning)
  7.15.Tilpasning af rapporteringsforpligtelserne på det miljøpolitiske område (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) (afstemning)
  7.16.Særlige regler vedrørende de største tilladte længder af førerhuse (A8-0042/2019 - Karima Delli) (afstemning)
  7.17.Benchmarks for lille CO2-effekt og benchmarks for positiv CO2-effekt (A8-0483/2018 - Neena Gill) (afstemning)
  7.18.Særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (afstemning)
  7.19.Grundlæggende rettigheder for mennesker af afrikansk afstamning (B8-0212/2019) (afstemning)
  7.20.Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) (afstemning)
  7.21.Den institutionelle rammeaftale mellem EU og Schweiz (A8-0147/2019 - Doru-Claudian Frunzulică) (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
  8.1.Afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog)
  8.2.Fælles regler for det indre marked for elektricitet (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek)
  8.3.Indre marked for elektricitet (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek)
  8.4.Ophavsret på det digitale indre marked (A8-0245/2018 - Axel Voss)
  8.5.Grundlæggende rettigheder for mennesker af afrikansk afstamning (B8-0212/2019)
  8.6.Betænkning om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer)
 9.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 12.Decharge 2017 (forhandling)
 13.Afstemningstid
  13.1.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender) (afstemning)
  13.2.Decharge 2017: Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2017 (A8-0088/2019 - Inés Ayala Sender) (afstemning)
  13.3.Decharge 2017: EU's almindelige budget – 8., 9.,10. og 11. EUF (A8-0107/2019 - Marco Valli) (afstemning)
  13.4.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet (A8-0108/2019 - Claudia Schmidt) (afstemning)
  13.5.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (A8-0096/2019 - Arndt Kohn) (afstemning)
  13.6.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Domstolen (A8-0098/2019 - Arndt Kohn) (afstemning)
  13.7.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Revisionsretten (A8-0097/2019 - Arndt Kohn) (afstemning)
  13.8.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (A8-0100/2019 - Arndt Kohn) (afstemning)
  13.9.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Regionsudvalget (A8-0101/2019 - Arndt Kohn) (afstemning)
  13.10.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (A8-0109/2019 - Arndt Kohn) (afstemning)
  13.11.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand (A8-0099/2019 - Arndt Kohn) (afstemning)
  13.12.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (A8-0116/2019 - Arndt Kohn) (afstemning)
  13.13.Decharge 2017: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol med EU's agenturer (A8-0140/2019 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  13.14.Decharge 2017: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (A8-0113/2019 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  13.15.Decharge 2017: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (A8-0114/2019 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  13.16.Decharge 2017: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) (A8-0122/2019 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  13.17.Decharge 2017: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (A8-0119/2019 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  13.18.Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) (A8-0121/2019 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  13.19.Decharge 2017: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (A8-0120/2019 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  13.20.Decharge 2017: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (A8-0123/2019 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  13.21.Decharge 2017: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (A8-0124/2019 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  13.22.Decharge 2017: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (A8-0134/2019 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  13.23.Decharge 2017: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (A8-0125/2019 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  13.24.Decharge 2017: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (A8-0127/2019 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  13.25.Decharge 2017: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (A8-0133/2019 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  13.26.Decharge 2017: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (A8-0128/2019 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  13.27.Decharge 2017: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (A8-0150/2019 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  13.28.Decharge 2017: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (A8-0137/2019 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  13.29.Decharge 2017: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (A8-0152/2019 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  13.30.Decharge 2017: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (A8-0135/2019 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  13.31.Decharge 2017: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) (A8-0139/2019 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  13.32.Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (A8-0130/2019 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  13.33.Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (A8-0129/2019 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  13.34.Decharge 2017: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA) (A8-0158/2019 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  13.35.Decharge 2017: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (A8-0141/2019 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  13.36.Decharge 2017: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (A8-0131/2019 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  13.37.Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (A8-0145/2019 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  13.38.Decharge 2017: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (A8-0138/2019 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  13.39.Decharge 2017: Euratoms Forsyningsagentur (AA) (A8-0132/2019 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  13.40.Decharge 2017: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) (A8-0143/2019 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  13.41.Decharge 2017: Den Europæiske Unions Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) (A8-0155/2019 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  13.42.Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) (A8-0154/2019 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  13.43.Decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (A8-0136/2019 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  13.44.Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) (A8-0153/2019 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  13.45.Decharge 2017: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA) (A8-0142/2019 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  13.46.Decharge 2017: Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI) (A8-0103/2019 - Martina Dlabajová) (afstemning)
  13.47.Decharge 2017: Fællesforetagendet Clean Sky 2 (A8-0095/2019 - Martina Dlabajová) (afstemning)
  13.48.Decharge 2017: Fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (ECSEL) (A8-0102/2019 - Martina Dlabajová) (afstemning)
  13.49.Decharge 2017: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB 2) (A8-0105/2019 - Martina Dlabajová) (afstemning)
  13.50.Decharge 2017: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI) (A8-0104/2019 - Martina Dlabajová) (afstemning)
  13.51.Decharge 2017 - Fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling (A8-0126/2019 - Martina Dlabajová) (afstemning)
  13.52.Decharge 2017: SESAR-fællesforetagendet (A8-0118/2019 - Martina Dlabajová) (afstemning)
  13.53.Decharge 2017: Fællesforetagendet Shift2Rail (A8-0163/2019 - Martina Dlabajová) (afstemning)
 14.Stemmeforklaringer: se protokollen
 15.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 16.Genoptagelse af mødet
 17.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231) (opfølgning): se protokollen
 18.Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner (forhandling)
 19.Oprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (forhandling)
 20.Oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) (forhandling)
 21.Situationen i Algeriet (forhandling)
 22.Fem år med illegal russisk besættelse af Krim (forhandling)
 23.Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (forhandling)
 24.Reaktionen på Parlamentets beslutninger: se protokollen
 25.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 26.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1532 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (6649 kb)
Seneste opdatering: 26. juni 2019Juridisk meddelelse