Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla (keskustelu)
 3.Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto (keskustelu)
 4.Digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskevat sopimukset - Tavarakauppaa koskevat sopimukset (keskustelu)
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Esitys siitä, että asiaa ei oteta käsiteltäväksi (työjärjestyksen 187 artikla)
 7.Äänestykset
  7.1.Jørn Dohrmannin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) (äänestys)
  7.2.Kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavat edustajakanteet (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) (äänestys)
  7.3.Pöytäkirja EU:n ja Israelin väliseen Euro–Välimeri-sopimukseen (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) (äänestys)
  7.4.EU:n ja Uzbekistanin kattava sopimus (A8-0149/2019 - David McAllister) (äänestys)
  7.5.Vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopuminen (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) (äänestys)
  7.6.Sähkön sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) (äänestys)
  7.7.Sähkön sisämarkkinat (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek) (äänestys)
  7.8.Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (A8-0040/2018 - Morten Helveg Petersen) (äänestys)
  7.9.Riskeihin varautuminen sähköalalla (A8-0039/2018 - Flavio Zanonato) (äänestys)
  7.10.Renkaiden merkitseminen polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta (A8-0086/2019 - Michał Boni) (äänestys)
  7.11.Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla (A8-0245/2018 - Axel Voss) (äänestys)
  7.12.Digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskevat sopimukset (A8-0375/2017 - Evelyne Gebhardt, Axel Voss) (äänestys)
  7.13.Tavarakauppaa koskevat sopimukset (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) (äänestys)
  7.14.Kalastus GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella (A8-0381/2018 - Linnéa Engström) (äänestys)
  7.15.Ympäristöpolitiikan raportointivelvoitteiden yhdenmukaistaminen (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) (äänestys)
  7.16.Ohjaamojen enimmäispituutta koskevat erityissäännöt (A8-0042/2019 - Karima Delli) (äänestys)
  7.17.Vähähiilisyyden ja positiivisen hiilivaikutuksen vertailuarvot (A8-0483/2018 - Neena Gill) (äänestys)
  7.18.Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (äänestys)
  7.19.Afrikkalaistaustaisten henkilöiden perusoikeudet (B8-0212/2019) (äänestys)
  7.20.Talousrikokset, veropetokset ja veronkierto (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) (äänestys)
  7.21.EU:n ja Sveitsin institutionaalinen puitesopimus (A8-0147/2019 - Doru-Claudian Frunzulică) (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
  8.1.Vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopuminen (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog)
  8.2.Sähkön sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek)
  8.3.Sähkön sisämarkkinat (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek)
  8.4.Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla (A8-0245/2018 - Axel Voss)
  8.5.Afrikkalaistaustaisten henkilöiden perusoikeudet (B8-0212/2019)
  8.6.Talousrikokset, veropetokset ja veronkierto (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer)
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 12.Décharge 2017 (keskustelu)
 13.Äänestykset
  13.1.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender) (äänestys)
  13.2.Vastuuvapaus 2017: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa vastuuvapausmenettelyssä 2017 (A8-0088/2019 - Inés Ayala Sender) (äänestys)
  13.3.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR (A8-0107/2019 - Marco Valli) (äänestys)
  13.4.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti (A8-0108/2019 - Claudia Schmidt) (äänestys)
  13.5.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (A8-0096/2019 - Arndt Kohn) (äänestys)
  13.6.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin (A8-0098/2019 - Arndt Kohn) (äänestys)
  13.7.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin (A8-0097/2019 - Arndt Kohn) (äänestys)
  13.8.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (A8-0100/2019 - Arndt Kohn) (äänestys)
  13.9.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea (A8-0101/2019 - Arndt Kohn) (äänestys)
  13.10.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto (A8-0109/2019 - Arndt Kohn) (äänestys)
  13.11.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies (A8-0099/2019 - Arndt Kohn) (äänestys)
  13.12.Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu (A8-0116/2019 - Arndt Kohn) (äänestys)
  13.13.Vastuuvapaus 2017: EU:n virastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta (A8-0140/2019 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  13.14.Vastuuvapaus 2017: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) (A8-0113/2019 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  13.15.Vastuuvapaus 2017: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) virasto (A8-0114/2019 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  13.16.Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT) (A8-0122/2019 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  13.17.Vastuuvapaus 2017: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) (A8-0119/2019 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  13.18.Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL) (A8-0121/2019 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  13.19.Vastuuvapaus 2017: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) (A8-0120/2019 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  13.20.Vastuuvapaus 2017: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) (A8-0123/2019 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  13.21.Vastuuvapaus 2017: Euroopan pankkiviranomainen (EPV) (A8-0124/2019 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  13.22.Vastuuvapaus 2017: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) (A8-0134/2019 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  13.23.Vastuuvapaus 2017: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) (A8-0125/2019 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  13.24.Vastuuvapaus 2017: Euroopan ympäristökeskus (EEA) (A8-0127/2019 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  13.25.Vastuuvapaus 2017: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) (A8-0133/2019 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  13.26.Vastuuvapaus 2017: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) (A8-0128/2019 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  13.27.Vastuuvapaus 2017: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) (A8-0150/2019 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  13.28.Vastuuvapaus 2017: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) (A8-0137/2019 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  13.29.Vastuuvapaus 2017: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) (A8-0152/2019 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  13.30.Vastuuvapaus 2017: Euroopan lääkevirasto (EMA) (A8-0135/2019 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  13.31.Vastuuvapaus 2017: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) (A8-0139/2019 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  13.32.Vastuuvapaus 2017: Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) (A8-0130/2019 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  13.33.Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) (A8-0129/2019 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  13.34.Vastuuvapaus 2017: Euroopan rautatievirasto (ERA) (A8-0158/2019 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  13.35.Vastuuvapaus 2017: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) (A8-0141/2019 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  13.36.Vastuuvapaus 2017: Euroopan koulutussäätiö (ETF) (A8-0131/2019 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  13.37.Vastuuvapaus 2017: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA) (A8-0145/2019 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  13.38.Vastuuvapaus 2017: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto ((EU-OSHA) (A8-0138/2019 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  13.39.Vastuuvapaus 2017: Euratomin hankintakeskus (ESA) (A8-0132/2019 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  13.40.Vastuuvapaus 2017: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) (A8-0143/2019 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  13.41.Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) (A8-0155/2019 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  13.42.Vastuuvapaus 2017: Euroopan poliisivirasto (Europol) (A8-0154/2019 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  13.43.Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) (A8-0136/2019 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  13.44.Vastuuvapaus 2017: Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) (A8-0153/2019 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  13.45.Vastuuvapaus 2017: Euroopan GNSS-virasto (GSA) (A8-0142/2019 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  13.46.Vastuuvapaus 2017: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI) (A8-0103/2019 - Martina Dlabajová) (äänestys)
  13.47.Vastuuvapaus 2017: Clean Sky 2 -yhteisyritys (A8-0095/2019 - Martina Dlabajová) (äänestys)
  13.48.Vastuuvapaus 2017: ECSEL-yhteisyritys (A8-0102/2019 - Martina Dlabajová) (äänestys)
  13.49.Vastuuvapaus 2017: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH2) (A8-0105/2019 - Martina Dlabajová) (äänestys)
  13.50.Vastuuvapaus 2017: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys (IMI) (A8-0104/2019 - Martina Dlabajová) (äänestys)
  13.51.Vastuuvapaus 2017: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys (A8-0126/2019 - Martina Dlabajová) (äänestys)
  13.52.Vastuuvapaus 2017: SESAR-yhteisyritys (A8-0118/2019 - Martina Dlabajová) (äänestys)
  13.53.Vastuuvapaus 2017: Shift2Rail-yhteisyritys (A8-0163/2019 - Martina Dlabajová) (äänestys)
 14.Äänestysselitykset: ks. pöytäkirja
 15.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 16.Istunnon jatkaminen
 17.Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla) (jatkotoimet): ks. pöytäkirja
 18.Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille (keskustelu)
 19.Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline (keskustelu)
 20.Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA III) (keskustelu)
 21.Algerian tilanne (keskustelu)
 22.Venäjän federaation viiden vuoden ajan harjoittama Krimin laiton miehitys (keskustelu)
 23.Arabikevään jälkeinen aika: Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen tulevaisuus (keskustelu)
 24.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 25.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 26.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1532 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (6649 kb)
Päivitetty viimeksi: 26. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus