Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 27 март 2019 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Съобщение на председателството
 3.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 5.Внасяне на документи: вж. протокола
 6.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета: вж. протокола
 7.Заключения от заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. (разискване)
 8.Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт - Дневно и седмично време на управление, минимални почивки по време на работа и периоди на почивка и установяване на местоположението чрез тахографи - Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт (разискване)
 9.Състав на политическите групи: вж. протокола
 10.Време за гласуване
  10.1.Специално разпределени средства за инициативата за младежка заетост (A8-0085/2019 - Iskra Mihaylova) (гласуване)
  10.2.Общ режим на облагане с акциз (A8-0117/2019 - Miguel Viegas) (гласуване)
  10.3.Продукти, за които е допустимо пълно или частично освобождаване от данъка „octroi de mer“ (A8-0112/2019 - Iskra Mihaylova) (гласуване)
  10.4.Създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens) (гласуване)
  10.5.Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein) (гласуване)
 11.Обяснение на вот
  11.1.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender)
  11.2.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA) (A8-0135/2019 - Petri Sarvamaa)
  11.3.Създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens)
  11.4.Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein)
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 15.Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (разискване)
 16.Продукти за наторяване в ЕС (разискване)
 17.Възобновяване на заседанието
 18.Време за гласуване
  18.1.Рамка за възстановяване и анализ на централните контрагенти (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (гласуване)
  18.2.Европейски доставчици на услуги за колективно финансиране (ЕДУКФ) на бизнеса (A8-0364/2018 - Ashley Fox) (гласуване)
  18.3.Пазари на финансови инструменти (A8-0362/2018 - Caroline Nagtegaal) (гласуване)
  18.4.Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) (гласуване)
  18.5.Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) (гласуване)
  18.6.Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (гласуване)
  18.7.Продукти за наторяване в ЕС (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (гласуване)
  18.8.Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (A8-0382/2018 - Laura Agea) (гласуване)
  18.9.Общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите членки (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (гласуване)
  18.10.Оповестяване на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (гласуване)
  18.11.Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (гласуване)
  18.12.Възражение съгласно член 105, параграф 3: Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (B8-0214/2019) (гласуване)
  18.13.Възражение съгласно член 105, параграф 3: Инструмент за финансово подпомагане за външните граници и визите (B8-0215/2019) (гласуване)
  18.14.Възражение съгласно член 106: Генетично модифицирана соя MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019) (гласуване)
  18.15.Възражение съгласно член 106: Генетично модифицирана царевица 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (B8-0217/2019) (гласуване)
  18.16.Възражение съгласно член 106: Някои видове употреба на бис(2-етилхексиловия) фталат (DEHP) (DEZA a.s.) (B8-0218/2019) (гласуване)
  18.17.Възражение съгласно член 106: Някои видове употреба на бис(2-етилхексиловия) фталат (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (B8-0219/2019) (гласуване)
  18.18.Възражение съгласно член 106: Някои видове употреба на хромен триоксид (B8-0221/2019) (гласуване)
  18.19.След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (A8-0077/2019 - Brando Benifei) (гласуване)
 19.Обяснения на вот: вж. протокола
 20.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 21.Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (разискване)
 22.Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2020 година – Раздел І – Европейски парламент (разискване)
 23.Качество на водите, предназначени за консумация от човека (разискване)
 24.Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията - Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите и визите (разискване)
 25.Повишаване на ефикасността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения (разискване)
 26.Упражняване на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания и за препредаването на телевизионни и радиопрограми (разискване)
 27.Решение за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира (разискване)
 28.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 29.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1078 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (5099 kb)
Последно осъвременяване: 28 юни 2019 г.Правна информация