Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 4 април 2019 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (разискване)
 3.Равновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи (разискване) (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Делегирани актове (член 105 параграф 6 от Правилника за дейността) (последващи действия): вж. протокола
 6.Време за гласуване
  6.1.Искане за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) (гласуване)
  6.2.Искане за снемане на имунитета на Ламброс Фундулис (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) (гласуване)
  6.3.Искане за снемане на имунитета на Елефтериос Синадинос (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) (гласуване)
  6.4.Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) (гласуване)
  6.5.Насоки за политиките на заетост на държавите членки (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) (гласуване)
  6.6.Управление на отпадъците (B8-0231/2019) (гласуване)
  6.7.Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (гласуване)
  6.8.Дневно и седмично време на управление, минимални почивки по време на работа и периоди на почивка и установяване на местоположението чрез тахографи (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (гласуване)
  6.9.Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (гласуване)
  6.10.Общи правила за вътрешния пазар на природен газ (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) (гласуване)
  6.11.Европейски фонд за морско дело и рибарство (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) (гласуване)
  6.12.Многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) (гласуване)
  6.13.Повишаване на сигурността на личните карти и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) (гласуване)
  6.14.Управление на безопасността на пътните инфраструктури (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto) (гласуване)
  6.15.Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld) (гласуване)
  6.16.Равновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи (A8-0270/2018 - David Casa) (гласуване)
  6.17.Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) (гласуване)
  6.18.Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (гласуване)
  6.19.Компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (гласуване)
  6.20.Повторна употреба на информацията в обществения сектор (A8-0438/2018 - Neoklis Sylikiotis) (гласуване)
  6.21.Многогодишен план за възстановяване на запаса от риба меч в Средиземно море (A8-0389/2018 - Marco Affronte) (гласуване)
  6.22.Минимално ниво на обучение на морските лица (A8-0007/2019 - Dominique Riquet) (гласуване)
  6.23.Адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021—2023 г. (A8-0181/2019 - Mirosław Piotrowski) (гласуване)
  6.24.Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) (гласуване)
  6.25.Предложението за резолюция съгласно член 108, параграф 6 с искане за становище на Съда на ЕС във връзка с присъединяването на ЕС към Конвенцията за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (гласуване)
  6.26.Данъчно третиране на пенсионни продукти, включително на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване (A8-0481/2018 - Sophia in 't Veld) (гласуване)
 7.Обяснение на вот
  7.1.Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)
  7.2.Дневно и седмично време на управление, минимални почивки по време на работа и периоди на почивка и установяване на местоположението чрез тахографи (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)
  7.3.Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)
  7.4.Общи правила за вътрешния пазар на природен газ (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek)
  7.5.Европейски фонд за морско дело и рибарство (A8-0176/2019 - Gabriel Mato)
  7.6.Повишаване на сигурността на личните карти и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза (A8-0436/2018 - Gérard Deprez)
  7.7.Управление на безопасността на пътните инфраструктури (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto)
  7.8.Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld)
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 9.Решения относно някои документи: вж. протокола
 10.Внасяне на документи: вж. протокола
 11.Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове: вж. протокола
 12.График на следващите заседания: вж. протокола
 13.Закриване на заседанието
 14.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (529 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2789 kb)
Последно осъвременяване: 22 юли 2019 г.Правна информация