Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 16. apríla 2019 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 4.Závery zo zasadnutia Európskej rady 10. apríla 2019 o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie (rozprava)
 5.Transparentné a predvídateľné pracovné podmienky v Európskej únii (rozprava)
 6.Európsky orgán práce (rozprava)
 7.Oficiálne privítanie
 8.Hlasovanie
  8.1.Štatistika Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) (hlasovanie)
  8.2.Pristúpenie EÚ k Ženevskému aktu o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) (hlasovanie)
  8.3.Činnosť Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) (hlasovanie)
  8.4.Dohoda medzi EÚ a Filipínami o určitých aspektoch leteckých služieb (A8-0191/2019 - Jozo Radoš) (hlasovanie)
  8.5.Medzinárodná dohoda o olivovom oleji a stolových olivách (A8-0186/2019 - Eleonora Forenza) (hlasovanie)
  8.6.Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Viorel Ștefan (A8-0194/2019 - Indrek Tarand) (hlasovanie)
  8.7.Návrh na vymenovanie členky Dvora audítorov – Ivana Maletić (A8-0195/2019 - Indrek Tarand) (hlasovanie)
  8.8.Ochrana osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) (hlasovanie)
  8.9.Cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania (A8-0430/2018 - Wolf Klinz) (hlasovanie)
  8.10.Cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania (smernica) (A8-0431/2018 - Wolf Klinz) (hlasovanie)
  8.11.Kapitálové požiadavky (nariadenie) (A8-0242/2018 - Peter Simon) (hlasovanie)
  8.12.Kapitálové požiadavky (smernica) (A8-0243/2018 - Peter Simon) (hlasovanie)
  8.13.Kapacita na absorpciu strát a rekapitalizáciu úverových inštitúcií a investičných spoločností (nariadenie) (A8-0216/2018 - Gunnar Hökmark) (hlasovanie)
  8.14.Kapacita úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu (smernica) (A8-0218/2018 - Gunnar Hökmark) (hlasovanie)
  8.15.Cenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi (A8-0180/2019 - Jonás Fernández) (hlasovanie)
  8.16.Európske orgány dohľadu a finančné trhy (A8-0013/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (hlasovanie)
  8.17.Makroprudenciálny dohľad Európskej únie nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká (A8-0011/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (hlasovanie)
  8.18.Trhy s finančnými nástrojmi a začatie a vykonávanie poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (A8-0012/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (hlasovanie)
  8.19.Prudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami (smernica) (A8-0295/2018 - Markus Ferber) (hlasovanie)
  8.20.Prudenciálne požiadavky na investičné spoločnosti (nariadenie) (A8-0296/2018 - Markus Ferber) (hlasovanie)
  8.21.Transparentné a predvídateľné pracovné podmienky v Európskej únii (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) (hlasovanie)
  8.22.Európsky orgán práce (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) (hlasovanie)
  8.23.Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) (hlasovanie)
  8.24.Nariadenie o európskej podnikovej štatistike (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) (hlasovanie)
  8.25.Vyšetrovania úradu OLAF a spolupráca s Európskou prokuratúrou (A8-0179/2019 - Ingeborg Gräßle) (hlasovanie)
  8.26.Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) (hlasovanie)
  8.27.Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“ (A8-0464/2018 - Maria Grapini) (hlasovanie)
  8.28.Uvádzanie prekurzorov výbušnín na trh a ich používanie (A8-0473/2018 - Andrejs Mamikins) (hlasovanie)
  8.29.Spoločný rámec pre európsku štatistiku týkajúcu sa osôb a domácností (A8-0247/2017 - Tamás Meszerics) (hlasovanie)
  8.30.Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti hraníc a víz (A8-0347/2018 - Jeroen Lenaers) (hlasovanie)
  8.31.Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti policajnej a justičnej spolupráce, azylu a migrácie) (A8-0348/2018 - Nuno Melo) (hlasovanie)
  8.32.Európska sieť imigračných styčných dôstojníkov (A8-0040/2019 - Cécile Kashetu Kyenge) (hlasovanie)
  8.33.Požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel, pokiaľ ide o všeobecnú bezpečnosť (A8-0151/2019 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
  9.1.Ochrana osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie (A8-0398/2018 - Virginie Rozière)
  9.2.Cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania (A8-0430/2018 - Wolf Klinz)
  9.3.Cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania (A8-0431/2018 - Wolf Klinz)
  9.4.Kapitálové požiadavky (nariadenie) (A8-0242/2018 - Peter Simon)
  9.5.Cenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi (A8-0180/2019 - Jonás Fernández)
  9.6.Trhy s finančnými nástrojmi a začatie a vykonávanie poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (A8-0012/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès)
  9.7.Prudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami (smernica) (A8-0295/2018 - Markus Ferber)
  9.8.Transparentné a predvídateľné pracovné podmienky v Európskej únii (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon)
  9.9.Európsky orgán práce (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers)
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Pokračovanie prerušeného rokovania
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 13.Situácia v Mozambiku, Malawi a Zimbabwe po cyklóne Idai (rozprava)
 14.Situácia v Líbyi (rozprava)
 15.Uznanie Golanských výšin ako izraelského územia zo strany USA a možná anexia osád v Predjordánsku (rozprava)
 16.Situácia v Sudáne (rozprava)
 17.Ochrana integrity volieb do Európskeho parlamentu s osobitným zreteľom na medzinárodné kybernetické hrozby (rozprava)
 18.Výklad rokovacieho poriadku (ďalší postup): pozri zápisnicu
 19.Oznámenie predsedníctva: pozri zápisnicu
 20.Stanovenie programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a šírenia - Program na vykonávanie programu Horizont Európa (rozprava)
 21.Dohľad nad trhom a súlad výrobkov (rozprava)
 22.Podpora spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb (rozprava)
 23.Lepšie presadzovanie a modernizácia pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa (rozprava)
 24.Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci (rozprava)
 25.Dodatkové ochranné osvedčenie pre liečivá (rozprava)
 26.Možné vydanie Juliana Assangea (rozprava)
 27.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 28.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (1266 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (5798 kb)
Posledná úprava: 25. júla 2019Právne oznámenie