Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 17. april 2019 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 4.Koordinering af de sociale sikringsordninger (forhandling)
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Drøftelse med den lettiske premierminister Krišjānis Kariņš om Europas fremtid (forhandling)
 7.De politiske gruppers sammensætning
 8.Afstemningstid
  8.1.Fortolkning af forretningsordenens artikel 32, stk. 5, første afsnit, andet led (afstemning)
  8.2.Protokol til aftalen mellem EU og Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, og om Eurodac (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) (afstemning)
  8.3.Oprettelse af Horisont Europa –om reglerne for deltagelse og formidling (A8-0401/2018 - Dan Nica) (afstemning)
  8.4.Programmet til gennemførelse af Horisont Europa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) (afstemning)
  8.5.Markedsovervågning og produkters overholdelse (A8-0277/2018 - Nicola Danti) (afstemning)
  8.6.Fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) (afstemning)
  8.7.Bedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) (afstemning)
  8.8.Åbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso) (afstemning)
  8.9.Supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) (afstemning)
  8.10.Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini)
  8.11.Programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) (afstemning)
  8.12.Fiscalisprogrammet for samarbejde på beskatningsområdet (A8-0421/2018 - Sven Giegold) (afstemning)
  8.13.Programmet for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (afstemning)
  8.14.Programmet for retlige anliggender (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (afstemning)
  8.15.Programmet for rettigheder og værdier (A8-0468/2018 - Bodil Valero) (afstemning)
  8.16.Antal interparlamentariske delegationer, delegationer til blandede interparlamentariske udvalg og delegationer til parlamentariske samarbejdsudvalg og multilaterale parlamentariske forsamlinger (B8-0240/2019) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
  9.1.Oprettelse af Horisont Europa –om reglerne for deltagelse og formidling (A8-0401/2018 - Dan Nica)
  9.2.Programmet til gennemførelse af Horisont Europa (A8-0410/2018 - Christian Ehler)
  9.3.Markedsovervågning og produkters overholdelse (A8-0277/2018 - Nicola Danti)
  9.4.Bedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler (A8-0029/2019 - Daniel Dalton)
  9.5.Åbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso)
  9.6.Supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual)
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 13.Den europæiske grænse- og kystvagt (forhandling)
 14.Visumkodeks (forhandling)
 15.Genoptagelse af mødet
 16.Afstemningstid
  16.1.Tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsprocedure med kontrol, til artikel 290 og 291 i TEUF - Del II (A8-0190/2019 - József Szájer) (afstemning)
  16.2.Tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i TEUF - del I (A8-0020/2018 - József Szájer) (afstemning)
  16.3.Tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i TEUF (A8-0012/2018 - József Szájer) (afstemning)
  16.4.Gennemførelsen og finansieringen af Unionens almindelige budget for 2019 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (A8-0197/2019 - Jean Arthuis) (afstemning)
  16.5.Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og Rusland (A8-0188/2019 - Christian Ehler) (afstemning)
  16.6.Ændring af Den Europæiske Investeringsbanks vedtægter (A8-0189/2019 - Danuta Maria Hübner) (afstemning)
  16.7.Indsigelse, jf. artikel 105, stk. 3: indførelse og praktisk anvendelse af samarbejdende intelligente transportsystemer (B8-0239/2019) (afstemning)
  16.8.Den europæiske grænse- og kystvagt (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) (afstemning)
  16.9.Visumkodeks (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (afstemning)
  16.10.Bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger gældende for det område, som reguleres af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (A8-0017/2019 - Ricardo Serrão Santos) (afstemning)
  16.11.Regler, der letter brugen af finansielle og andre oplysninger (A8-0442/2018 - Emil Radev) (afstemning)
  16.12.Det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre (A8-0084/2019 - Julia Reda) (afstemning)
  16.13.Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) (afstemning)
  16.14.Forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) (afstemning)
 17.Stemmeforklaringer: se protokollen
 18.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 19.Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner (forhandling)
 20.Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (forhandling)
 21.Brug af digitale værktøjer og processser inden for selskabsret (forhandling)
 22.Grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger (forhandling)
 23.Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond (forhandling)
 24.Eksponeringer i form af dækkede obligationer - Offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer (forhandling)
 25.Forhandlinger med Rådet og Kommissionen om lovforslaget om Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse: lovgivningsforslag (forhandling)
 26.InvestEU (forhandling)
 27.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser: se protokollen
 28.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 29.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1140 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (5337 kb)
Seneste opdatering: 9. juli 2019Juridisk meddelelse