Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (συζήτηση)
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Λετονίας, Krišjānis Kariņš, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 7.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Ερμηνεία του άρθρου 32 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση του Κανονισμού (ψηφοφορία)
  8.2.Πρωτόκολλο στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου και σχετικά με το «Eurodac» (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) (ψηφοφορία)
  8.3.Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του (A8-0401/2018 - Dan Nica) (ψηφοφορία)
  8.4.Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη» (A8-0410/2018 - Christian Ehler) (ψηφοφορία)
  8.5.Εποπτεία της αγοράς και συμμόρφωση των προϊόντων (A8-0277/2018 - Nicola Danti) (ψηφοφορία)
  8.6.Προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) (ψηφοφορία)
  8.7.Καλύτερη επιβολή και εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) (ψηφοφορία)
  8.8.Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso) (ψηφοφορία)
  8.9.Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) (ψηφοφορία)
  8.10.Διαστημικό πρόγραμμα της Ένωσης και Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini)
  8.11.Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) (ψηφοφορία)
  8.12.Πρόγραμμα «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας (A8-0421/2018 - Sven Giegold) (ψηφοφορία)
  8.13.Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (ψηφοφορία)
  8.14.Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (ψηφοφορία)
  8.15.Πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες» (A8-0468/2018 - Bodil Valero) (ψηφοφορία)
  8.16.Αριθμός των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές, των αντιπροσωπειών στις επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας και στις πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις (B8-0240/2019) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
  9.1.Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του (A8-0401/2018 - Dan Nica)
  9.2.Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη» (A8-0410/2018 - Christian Ehler)
  9.3.Εποπτεία της αγοράς και συμμόρφωση των προϊόντων (A8-0277/2018 - Nicola Danti)
  9.4.Καλύτερη επιβολή και εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών (A8-0029/2019 - Daniel Dalton)
  9.5.Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso)
  9.6.Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual)
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (συζήτηση)
 14.Κώδικας θεωρήσεων (συζήτηση)
 15.Επανάληψη της συνεδρίασης
 16.Ώρα των ψηφοφοριών
  16.1.Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ - μέρος ΙΙ (A8-0190/2019 - József Szájer) (ψηφοφορία)
  16.2.Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ - μέρος I (A8-0020/2018 - József Szájer) (ψηφοφορία)
  16.3.Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της δικαιοσύνης οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στο άρθρο 290 ΣΛΕΕ (A8-0012/2018 - József Szájer) (ψηφοφορία)
  16.4.Εκτέλεση και χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019 σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (A8-0197/2019 - Jean Arthuis) (ψηφοφορία)
  16.5.Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας (A8-0188/2019 - Christian Ehler) (ψηφοφορία)
  16.6.Τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (A8-0189/2019 - Danuta Maria Hübner) (ψηφοφορία)
  16.7.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού: Εγκατάσταση και λειτουργική χρήση συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών (B8-0239/2019) (ψηφοφορία)
  16.8.Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) (ψηφοφορία)
  16.9.Κώδικας θεωρήσεων (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (ψηφοφορία)
  16.10.Μέτρα διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (A8-0017/2019 - Ricardo Serrão Santos) (ψηφοφορία)
  16.11.Κανόνες που διευκολύνουν τη χρήση χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών (A8-0442/2018 - Emil Radev) (ψηφοφορία)
  16.12.Ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού (A8-0084/2019 - Julia Reda) (ψηφοφορία)
  16.13.Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) (ψηφοφορία)
  16.14.Πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) (ψηφοφορία)
 17.Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (συζήτηση)
 20.Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (συζήτηση)
 21.Χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (συζήτηση)
 22.Διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις (συζήτηση)
 23.Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (συζήτηση)
 24.Ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων - Καλυμμένα ομόλογα και δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων (συζήτηση)
 25.Διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τη νομοθετική πρόταση για το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (συζήτηση)
 26.InvestEU (συζήτηση)
 27.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 28.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 29.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1140 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (5337 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 9 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου