27.10.2016
CULT_AM(2016)592350
MUUDATUSETTEPANEKUD
879-1044
Raporti projekt
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert
(PE587.655v01-00)
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda
Ettepanek võtta vastu direktiiv
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 1051kWORD 141k
Õigusalane teave