27.10.2016
CULT_AM(2016)592350
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
879 - 1044
Návrh správy
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert
(PE587.655v01-00)
o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu
Návrh smernice
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 1183kWORD 162k
Právne oznámenie