PDF 161kWORD 289k

 

Kultūras un izglītības komiteja

 

CULT(2019)1204_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2019. gada 4. decembrī, plkst. 9.00–10.30 un plkst. 10.30–11.00 un plkst. 11.00–12.30  (koordinatoru sanāksme)  un plkst. 15.00–18.30

Briselē

Telpa: Altiero Spinelli (3G-3)

2019. gada 4. decembrī plkst. 9.00–10.30

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 5. novembrī PV – PE643.209v01-00

3. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

4. ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija

CULT/9/01026

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Sabine Verheyen (PPE)

PA – PE643.224v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

5. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT)

CULT/9/00856

 2019/2072(DEC) COM(2019)0316[17] – C9-0067/2019

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Sabine Verheyen (PPE)

PA – PE643.225v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

6. Viedokļu apmaiņa ar Komisiju par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu

2019. gada 4. decembrī plkst. 10.30–11.00  (aiz slēgtām durvīm)

7. Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus"

CULT/9/01173

***I 2018/0191(COD) COM(2018)0367 – C8-0233/2018

 

Referents:

 

Milan Zver (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

CULT

 

 

 

         Ziņošana komitejai par sarunām (74. panta 3. punkts)

8. Priekšlikums, ar ko izveido programmu “Radošā Eiropa” (2021–2027)

CULT/9/01174

***I 2018/0190(COD) COM(2018)0366 – C8-0237/2018

 

Referents:

 

Massimiliano Smeriglio (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

CULT

 

 

 

         Ziņošana komitejai par sarunām (74. panta 3. punkts)

9. Priekšlikums, ar ko izveido programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss”

CULT/9/01175

***I 2018/0230(COD) COM(2018)0440 – C8-0264/2018

 

Referente:

 

Michaela Šojdrová (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

CULT

 

 

 

         Ziņošana komitejai par sarunām (74. panta 3. punkts)

2019. gada 4. decembrī plkst. 11.00–12.30  (aiz slēgtām durvīm)

10. Koordinatoru sanāksme

2019. gada 4. decembrī plkst. 15.00–18.30

11. Atklāta uzklausīšana par tematu "Eiropas kultūras galvaspilsētas: ietekme, problēmas un iespējas"

12. Dažādi jautājumi

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. novembrisJuridisks paziņojums