15.9.2016
CULT_PR(2016)587655
ПРОЕКТОДОКЛАД
Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудио-визуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
Комисия по култура и образование
Докладчици: Сабине Ферхайен, Петра Камереверт

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 1096kWORD 139k
Правна информация