15.9.2016
CULT_PR(2016)587655
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
Kultūros ir švietimo komitetas
Pranešėjos: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 1048kWORD 109k
Teisinis pranešimas