15.9.2016
CULT_PR(2016)587655
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster med anledning av ändrade marknadsförhållanden
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
Utskottet för kultur och utbildning
Föredragande: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 864kWORD 133k
Rättsligt meddelande