31.3.2017
DEVE_AD(2017)599683
ATZINUMS
Sniegusi Attīstības komiteja
Budžeta komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 466/2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības
(COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
Atzinuma sagatavotājs: Nirj Deva

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 720kWORD 101k
Juridisks paziņojums