25.4.2018
DEVE_AD(2018)618133
СТАНОВИЩЕ
на комисията по развитие
на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза
(COM(2017)0772/2 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Докладчик по становище: Желяна Зовко

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 671kWORD 163k
Правна информация