25.4.2018
DEVE_AD(2018)618133
ATZINUMS
Sniegusi Attīstības komiteja
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu
(COM(2017)0772/2 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Atzinuma sagatavotāja: Željana Zovko

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 651kWORD 156k
Juridisks paziņojums