25.4.2018
DEVE_AD(2018)618133
STANOVISKO
Výboru pre rozvoj
pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany
(COM(2017)0772/2 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Željana Zovko

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 672kWORD 160k
Právne oznámenie