22.11.2018
DEVE_AD(2018)627027
СТАНОВИЩЕ
на комисията по развитие
на вниманието на комисията по външни работи
относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна
(15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE))
Докладчик по становище: Франк Енгел

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 131kWORD 50k
Правна информация