12.2.2019
DEVE_AD(2019)629646
ARVAMUS
Esitaja: arengukomisjon
Saaja: põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad), ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Arvamuse koostaja: Maria Heubuch

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 297kWORD 200k
Õigusalane teave