PDF 199kWORD 1216k

 

Комисия по развитие

 

DEVE(2019)1106_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 6 ноември 2019 г., 9.00–13.00 ч. и 14.30–17.00 ч. и 17.00–18.30 ч.  (заседание на координаторите)

Четвъртък, 7 ноември 2019 г., 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (4B001)

6 ноември 2019 г., 9.00–10.00 ч.

*** В заседателна зала PHS 3C050 * * *
Съвместно с комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и комисията по външни работи

1. Механизмът на ЕС за бежанците в Турция и положението на сирийските бежанци в Турция

DEVE/9/01700

         Размяна на мнения с Европейската комисия, Европейската служба за външна дейност (EILO) и Върховния комисариат за бежанците на ООН (UNHCR) (очаква се потвърждение)

6 ноември 2019 г., 10.00–12.00 ч.

***В заседателна зала PHS 4B001* * *

2. Приемане на дневния ред

3. Съобщения на председателя

4. Одобрение на протоколите от заседанията:

         30 септември 2019 г. PV – PE642.867v02-00

         8 октомври 2019 г. PV – PE642.871v01-00

5. Съобщения на Комисията

DEVE/9/00619

         Изявление на Комисията (евентуално)

6. Решение на Съвета за изменение на Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“)

DEVE/9/01109

* 2019/0162(CNS) COM(2019)0359 – C9-0118/2019

 

Докладчик:

 

Томас Тобé (PPE)

PR – PE642.951v01-00

Водеща:

 

DEVE

 

 

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Одобряване на прилагането на опростената процедура без изменения (член 52, параграф 1)

7. Присъединяване на Соломоновите острови към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна

DEVE/9/00468

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

 

Докладчик по становище:

 

Мишел Ривази (Verts/ALE)

PA – PE642.995v01-00

Водеща:

 

INTA –

Андре Руже (ID)

PR – PE642.904v02-00

 

         Разглеждане на проекта на становище

8. План за действие относно равенството между половете II

DEVE/9/01709

         Размяна на мнения с Европейската комисия относно годишния доклад за изпълнение за 2018 г.

6 ноември 2019 г., 12.00–13.00 ч.

*** В заседателна зала ASP 3G3 * * *
Съвместно с комисията по правата на жените и равенството между половете

9. 25-годишнина на Международната конференция за населението и развитието (среща на високо равнище в Найроби)

DEVE/9/01561

 2019/2850(RSP) 

 

Водеща:

 

FEMM

 

RE – PE642.964v01-00

 

         Разглеждане на проект на съвместно предложение за резолюция

         Размяна на мнения относно командировката на комисиите DEVE/FEMM на срещата на високо равнище на ООН за ICPD25 в Найроби (Кения)

6 ноември 2019 г., 14.30–15.30 ч.

*** В заседателна зала PHS 4B001 * * *

*** Време за електронно гласуване ***

10. Текущите преговори относно ново споразумение за партньорство между Европейския съюз и групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн

DEVE/9/01339

 2019/2832(RSP) 

 

Докладчик:

 

Томас Тобé (PPE)

RE – PE641.214v01-00
QO – PE641.254v02-00
QO – PE641.253v01-00
AM – PE641.421v01-00
AM – PE641.398v01-00
AM – PE641.422v01-00

Водеща:

 

DEVE

 

 

 

         Разглеждане на въпроси с искане за устен отговор до Комисията и Съвета и на проект на предложение за резолюция

*** Край на електронното гласуване ***

11. Участие на ad hoc делегация в срещите на върха на ООН за действия в областта на климата и относно целите за устойчиво развитие и в диалога на високо равнище за финансирането на развитието, Ню Йорк, 23 – 26 септември 2019 г.

DEVE/9/01708

         Докладване пред комисията от председателя

6 ноември 2019 г., 15.30–17.00 ч.

*** В заседателна зала JAN 2Q2 * * *
Съвместно с комисията по външни работи

12. Последните събития в Афганистан

DEVE/9/01704

         Размяна на мнения с Гунар Виганд (изпълнителен директор за Азиатско-тихоокеанския регион, Европейска служба за външна дейност) и Пиер Амила (Европейска комисия, ГД „Международно сътрудничество и развитие“, директор за Азия и Близкия изток)

13. Създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Докладчици:

 

Михаел Галер (PPE)
Шарл Гьоренс (Renew)
Мария Арена (S&D)
Раса Юкнявичиене (PPE)

 

Водеща:

 

AFET, DEVE

 

 

 

• Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3) (вж. отделен дневен ред)

6 ноември 2019 г., 17.00–18.30 ч.  (при закрити врати)

*** В заседателна зала PHS 4B001 * * *

14. Заседание на координаторите

7 ноември 2019 г., 9.00–12.30 ч.

*** В заседателна зала PHS 4B001 * * *

15. Подкрепа от ЕС за децата в развиващите се страни: бъдещи предизвикателства

DEVE/9/01710

         Размяна на мнения с Европейската комисия и Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ)

Обединени точки 16-17

16. Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.)

DEVE/9/00463

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

 

Докладчик по становище:

 

Каролин Роз (Verts/ALE)

PA – PE642.950v01-00

Водеща:

 

PECH –

Жуан Ферейра (GUE/NGL)

PR – PE641.178v01-00

 

         Разглеждане на проекта на становище

17. Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.)

DEVE/9/01649

 2019/0090M(NLE) 

 

Докладчик по становище:

 

Каролин Роз (Verts/ALE)

 

Водеща:

 

PECH –

Жуан Ферейра (GUE/NGL)

PR – PE642.938v01-00

 

         Разглеждане на проекта на становище

Обединени точки 18-19

18. Сключване на протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.)

DEVE/9/00457

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Докладчик по становище:

 

Катрин Шабо (Renew)

PA – PE641.364v01-00

Водеща:

 

PECH –

Клаудия Монтейру де Агиар (PPE)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

19. Сключване на протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.)

DEVE/9/01500

 2019/0078M(NLE) 

 

Докладчик по становище:

 

Катрин Шабо (Renew)

PA – PE642.934v02-00

Водеща:

 

PECH –

Клаудия Монтейру де Агиар (PPE)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

20. Засилване на действията на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб

DEVE/9/01707

         Изложение на Комисията

21. Мисия за наблюдение на избори в Мозамбик, изпратена с цел наблюдение на общите избори на 15 октомври 2019 г.

DEVE/9/01733

         Размяна на мнения с Начо Санчес Амор, главен наблюдател на ЕС, и Хосе Мануел ГарсияМаргальо и Марфил, председател на делегацията на Европейския парламент за наблюдение на изборите

22. Време за въпроси

23. Разни въпроси

24. Следващи заседания

         2 декември 2019 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

         3 декември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 4 ноември 2019 г.Правна информация