PDF 197kWORD 335k

 

Attīstības komiteja

 

DEVE(2019)1106_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2019. gada 6. novembrī, plkst. 9.00–13.00 un plkst. 14.30–17.00 un plkst. 17.00–18.30  (koordinatoru sanāksme)

Ceturtdien, 2019. gada 7. novembrī, plkst. 9.00–12.30

Briselē

Telpa: Paul-Henri Spaak (4B001)

2019. gada 6. novembrī plkst. 9.00–10.00

*** Sanāksmju telpā PHS 3C050 ***
Kopā ar Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju un Ārlietu komiteju

1. ES un Turcijas mehānisms un Sīrijas bēgļu stāvoklis Turcijā

DEVE/9/01700

         Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Komisiju, Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) un ANO augsto komisāru bēgļu jautājumos (UNHCR) (vēl jāapstiprina)

2019. gada 6. novembrī plkst. 10.00–12.00

*** Sanāksmju telpā PHS 4B001 ***

2. Darba kārtības pieņemšana

3. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

4. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 30. septembrī PV – PE642.867v02-00

         2019. gada 8. oktobrī PV – PE642.871v01-00

5. Komisijas paziņojumi

DEVE/9/00619

         Komisijas paziņojums (iespējams)

6. Padomes lēmums, ar ko groza Padomes Lēmumu 2013/755/ES ( 2013. gada 25. novembris) par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību (“Lēmums par aizjūras asociāciju”)

DEVE/9/01109

* 2019/0162(CNS) COM(2019)0359 – C9-0118/2019

 

Referents:

 

Tomas Tobé (PPE)

PR – PE642.951v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

DEVE

 

 

 

         Ziņojuma projekta izskatīšana

         Vienkāršotas procedūras bez grozījumiem piemērošanas apstiprināšana (52. panta 1. punkts)

7. Zālamana Salu pievienošanās Partnerattiecību pagaidu nolīgumam starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses

DEVE/9/00468

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PA – PE642.995v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

INTA –

André Rougé (ID)

PR – PE642.904v02-00

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

8. Dzimumu līdztiesības rīcības plāns II

DEVE/9/01709

         Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Komisiju par 2018. gada īstenošanas ziņojumu

2019. gada 6. novembrī plkst. 12.00–13.00

*** Sanāksmju telpā ASP 3G3 ***
Kopā ar Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteju

9. Starptautiskās konferences par iedzīvotājiem un attīstību 25. gadadiena (ICPD25) (Nairobi samits)

DEVE/9/01561

 2019/2850(RSP) 

 

Atbildīgā komiteja:

 

FEMM

 

RE – PE642.964v01-00

 

         Kopīga rezolūcijas priekšlikuma projekta izskatīšana

         Viedokļu apmaiņa par DEVE un FEMM komiteju darba braucienu uz ANO samitu ICPD25 Nairobi (Kenija)

2019. gada 6. novembrī plkst. 14.30–15.30

*** Sanāksmju telpā PHS 4B001 ***

*** Elektroniskā balsošana ***

10. Pašreizējās sarunas par jauno partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupu

DEVE/9/01339

 2019/2832(RSP) 

 

Referents:

 

Tomas Tobé (PPE)

RE – PE641.214v01-00
QO – PE641.254v02-00
QO – PE641.253v01-00
AM – PE641.421v01-00
AM – PE641.398v01-00
AM – PE641.422v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

DEVE

 

 

 

         Jautājumu, uz kuriem Komisijai un Padomei jāatbild mutiski un rezolūcijas priekšlikuma projekta apstiprināšana

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

11. Ad hoc delegācija dalībai ANO samitos par klimata rīcību un ilgtspējīgas attīstības mērķiem un augsta līmeņa dialogā par attīstības finansēšanu Ņujorkā 2019. gada 23.–26. septembrī

DEVE/9/01708

         Sanāksmes vadītāja ziņošana komitejai

2019. gada 6. novembrī plkst. 15.30–17.00

*** Sanāksmju telpā JAN 2Q2 ***
Kopā ar Ārlietu komiteju

12. Jaunākās norises Afganistānā

DEVE/9/01704

         Viedokļu apmaiņa ar EĀDD rīkotājdirektoru Klusā okeāna reģionam Gunnar Wiegand un Eiropas Komisijas DG DEVCO direktoru Āzijas un Tuvo Austrumu reģionam Pierre Amilhat

13. Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta izveide

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Referenti:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

AFET, DEVE

 

 

 

• Ziņošana komitejai par sarunām (74. panta 3. punkts) (skatīt atsevišķu darba kārtību)

2019. gada 6. novembrī plkst. 17.00–18.30  (aiz slēgtām durvīm)

*** Sanāksmju telpā PHS 4B001 ***

14. Koordinatoru sanāksme

2019. gada 7. novembrī plkst. 9.00–12.30

*** Sanāksmju telpā PHS 4B001 ***

15. ES atbalsts bērniem jaunattīstības valstīs: gaidāmie problēmjautājumi

DEVE/9/01710

         Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Komisiju un UNICEF

Kopīgi izskatāmie jautājumi (16. un 17. punkts)

16. Protokols, ar ko īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas Republiku (2019–2024)

DEVE/9/00463

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA – PE642.950v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE641.178v01-00

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

17. Protokols, ar ko īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas Republiku (2019–2024)

DEVE/9/01649

 2019/0090M(NLE) 

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE642.938v01-00

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

Kopīgi izskatāmie jautājumi (18. un 19. punkts)

18. Tā protokola noslēgšana, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku (2019–2024)

DEVE/9/00457

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE641.364v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

19. Tā protokola noslēgšana, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku (2019–2024)

DEVE/9/01500

 2019/0078M(NLE) 

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE642.934v02-00

Atbildīgā komiteja:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

20. Aktīvāka ES rīcība pasaules mežu aizsardzībai un atjaunošanai

DEVE/9/01707

         Komisijas pārstāvja uzstāšanās

21. Vēlēšanu novērošanas misija Mozambikā vispārējo vēlēšanu novērošanai 2019. gada 15. oktobrī

DEVE/9/01733

         Viedokļu apmaiņa ar ES galveno novērotāju Nacho Sánchez Amor un EP vēlēšanu novērošanas delegācijas priekšsēdētāju José Manuel García Margallo y Marfil

22. Jautājumu laiks

23. Dažādi jautājumi

24. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 2. decembrī plkst. 15.00–18.30 (Briselē)

         2019. gada 3. decembrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 31. oktobrisJuridisks paziņojums