PDF 200kWORD 335k

 

Výbor pre rozvoj

 

DEVE(2019)1106_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 6. novembra 2019 od 9.00 do 13.00 h a od 14.30 do 17.00 h a od 17.00 do 18.30 h  (schôdza koordinátorov)

štvrtok 7. novembra 2019 od 9.00 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (4B001)

6. novembra 2019 od 9.00 do 10.00 h

*** V zasadacej miestnosti PHS 3C050 ***
Spoločne s Výborom pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výborom pre zahraničné veci.

1. Nástroj EÚ - Turecko a situácia sýrskych utečencov v Turecku

DEVE/9/01700

         výmena názorov s Európskou komisiou, Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Vysokým komisárom Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) (bude potvrdené)

6. novembra 2019 od 10.00 do 12.00 h

*** V zasadacej miestnosti PHS 4B001 ***

2. Prijatie programu schôdze

3. Oznámenia predsedníctva

4. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         30. septembra 2019 PV – PE642.867v02-00

         8. októbra 2019 PV – PE642.871v01-00

5. Oznámenia Komisie

DEVE/9/00619

         (prípadné) vyhlásenie Komisie

6. Rozhodnutie Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“)

DEVE/9/01109

* 2019/0162(CNS) COM(2019)0359 – C9-0118/2019

 

Spravodajca:

 

Tomas Tobé (PPE)

PR – PE642.951v01-00

Gestorský výbor:

 

DEVE

 

 

 

         preskúmanie návrhu správy

         Schválenie uplatňovania zjednodušeného postupu bez pozmeňujúcich návrhov (článok 52 ods. 1)

7. Pristúpenie Šalamúnových ostrovov k Dočasnej dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane

DEVE/9/00468

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PA – PE642.995v01-00

Gestorský výbor:

 

INTA –

André Rougé (ID)

PR – PE642.904v02-00

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

8. Akčný plán pre rodovú rovnosť II

DEVE/9/01709

         výmena názorov s Európskou komisiou o výročnej správe o implementácii za rok 2018

6. novembra 2019 od 12.00 do 13.00 h

*** V zasadacej miestnosti ASP 3G3 ***
Spoločne s Výborom pre práva žien a rodovú rovnosť

9. 25. výročie Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji (ICPD25) (samit v Nairobi)

DEVE/9/01561

 2019/2850(RSP) 

 

Gestorský výbor:

 

FEMM

 

RE – PE642.964v01-00

 

         preskúmanie návrhu spoločného uznesenia

         výmena názorov o služobnej ceste výborov DEVE a FEMM na samit OSN o ICPD25 v Nairobi (Keňa)

6. novembra 2019 od 14.30 do 15.30 h

*** V zasadacej miestnosti PHS 4B001 ***

*** Elektronické hlasovanie ***

10. Prebiehajúce rokovania o novej dohode o partnerstve medzi Európskou úniou a africkými, karibskými a tichomorskými štátmi

DEVE/9/01339

 2019/2832(RSP) 

 

Spravodajca:

 

Tomas Tobé (PPE)

RE – PE641.214v01-00
QO – PE641.254v02-00
QO – PE641.253v01-00
AM – PE641.421v01-00
AM – PE641.398v01-00
AM – PE641.422v01-00

Gestorský výbor:

 

DEVE

 

 

 

         prijatie otázok na ústne zodpovedanie Komisiou a Radou a prijatie návrhu uznesenia

*** Koniec elektronického hlasovania ***

11. Delegácia ad hoc na samity OSN o opatreniach v oblasti klímy a cieľoch udržateľného rozvoja a dialóg na vysokej úrovni o financovaní rozvoja, New York, 23. - 26. septembra 2019

DEVE/9/01708

         správa predsedu členom výboru

6. novembra 2019 od 15.30 do 17.00 h

*** V zasadacej miestnosti JAN 2Q2 ***
Spoločne s Výborom pre zahraničné veci

12. Najnovší vývoj v Afganistane

DEVE/9/01704

         výmena názorov s Gunnarom Wiegandom (výkonným riaditeľom ESVČ pre Áziu a Tichomorie) a Pierrom Amilhatom (Európska komisia, GR DEVCO, riaditeľ pre Áziu a Blízky východ)

13. Zriadenie Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Spravodajcovia:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

AFET, DEVE

 

 

 

• správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3) (pozri osobitný program)

6. novembra 2019 od 17.00 do 18.30 h  (za zatvorenými dverami)

*** V zasadacej miestnosti PHS 4B001 ***

14. Schôdza koordinátorov

7. novembra 2019 od 9.00 do 12.30 h

*** V zasadacej miestnosti PHS 4B001 ***

15. Podpora EÚ pre deti v rozvojových krajinách: budúce výzvy

DEVE/9/01710

         výmena názorov s Európskou komisiou a UNICEF

Spoločné body 16 – 17

16. Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024)

DEVE/9/00463

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA – PE642.950v01-00

Gestorský výbor:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE641.178v01-00

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

17. Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024)

DEVE/9/01649

 2019/0090M(NLE) 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

 

Gestorský výbor:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE642.938v01-00

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

Spoločné body 18 – 19

18. Uzavretie Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024)

DEVE/9/00457

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE641.364v01-00

Gestorský výbor:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

19. Uzavretie Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024)

DEVE/9/01500

 2019/0078M(NLE) 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE642.934v02-00

Gestorský výbor:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

20. Posilnenie opatrení EÚ na ochranu a obnovu svetových lesov

DEVE/9/01707

         výklad Komisie

21. Volebná pozorovateľská misia do Mozambiku na všeobecné voľby konané 15. októbra 2019

DEVE/9/01733

         výmena názorov s hlavným pozorovateľom EÚ Nachom Sánchezom Amorom a predsedom volebnej pozorovateľskej delegácie Európskeho parlamentu Josém Manuelom Garcíom Margallom y Marfilom

22. Hodina otázok

23. Rôzne otázky

24. Nasledujúce schôdze

         2. decembra 2019 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

         3. decembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 4. novembra 2019Právne oznámenie