PDF 194kWORD 334k

 

Utskottet för utveckling

 

DEVE(2019)1106_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 6 november 2019 kl. 9.00–13.00 och kl. 14.30–17.00 och kl. 17.00–18.30  (samordnarnas sammanträde)

Torsdagen den 7 november 2019 kl. 9.00–12.30

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (4B001)

6 november 2019 kl. 9.00–10.00

*** Lokal: PHS 3C050 ***
Tillsammans med utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor samt utskottet för utrikesfrågor

1. EU:s facilitet för Turkiet och situationen för syriska flyktingar i Turkiet

DEVE/9/01700

         Diskussion med kommissionen, Europeiska utrikestjänsten och FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) (prel.)

6 november 2019 kl. 10.00–12.00

*** Lokal: PHS 4B001 ***

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Meddelanden från ordföranden

4. Justering av sammanträdesprotokoll

         30 september 2019 PV – PE642.867v02-00

         8 oktober 2019 PV – PE642.871v01-00

5. Meddelanden från kommissionen

DEVE/9/00619

         Uttalande av kommissionen (eventuellt)

6. Rådets beslut om ändring av rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet)

DEVE/9/01109

* 2019/0162(CNS) COM(2019)0359 – C9-0118/2019

 

Föredragande:

 

Tomas Tobé (PPE)

PR – PE642.951v01-00

Ansvarigt utskott:

 

DEVE

 

 

 

         Behandling av förslag till betänkande

         Godkännande av tillämpning av förenklat förfarande utan ändringsförslag (artikel 52.1)

7. Salomonöarnas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan

DEVE/9/00468

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PA – PE642.995v01-00

Ansvarigt utskott:

 

INTA –

André Rougé (ID)

PR – PE642.904v02-00

 

         Behandling av förslag till yttrande

8. Andra handlingsplanen för jämställdhet

DEVE/9/01709

         Diskussion med kommissionen om den årliga genomföranderapporten 2018

6 november 2019 kl. 12.00–13.00

*** Lokal: ASP 3G3 ***
Tillsammans med utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

9. 25-årsdagen för den internationella konferensen om befolkning och utveckling (ICPD25) (toppmötet i Nairobi)

DEVE/9/01561

 2019/2850(RSP) 

 

Ansvarigt utskott:

 

FEMM

 

RE – PE642.964v01-00

 

         Behandling av utkast till gemensamt förslag till resolution

         Diskussion om DEVE- och FEMM-utskottens resa till FN:s toppmöte om ICPD25 i Nairobi (Kenya)

6 november 2019 kl. 14.30–15.30

*** Lokal: PHS 4B001 ***

*** Elektronisk omröstning ***

10. De pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och länderna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet

DEVE/9/01339

 2019/2832(RSP) 

 

Föredragande:

 

Tomas Tobé (PPE)

RE – PE641.214v01-00
QO – PE641.254v02-00
QO – PE641.253v01-00
AM – PE641.421v01-00
AM – PE641.398v01-00
AM – PE641.422v01-00

Ansvarigt utskott:

 

DEVE

 

 

 

         Antagande av frågor för muntligt besvarande av kommissionen och rådet samt utkast till förslag till resolution

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

11. Ad hoc-delegation till FN-toppmötena om klimatåtgärder och målen för hållbar utveckling och högnivådialogen om utvecklingsfinansiering, New York den 23–26 september 2019

DEVE/9/01708

         Rapportering till utskottet av ordföranden

6 november 2019 kl. 15.30–17.00

*** Lokal: JAN 2Q2 ***
Tillsammans med utskottet för utrikesfrågor

12. Den senaste utvecklingen i Afghanistan

DEVE/9/01704

         Diskussion med Gunnar Wiegand (utrikestjänstens verkställande direktör för Asien och Stillahavsområdet) och Pierre Amilhat (kommissionen, GD DEVCO, direktör för Asien och Mellanöstern)

13. Inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Föredragande:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

AFET, DEVE

 

 

 

• Rapportering till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3 i arbetsordningen) (se separat föredragningslista)

6 november 2019 kl. 17.00–18.30  (inom stängda dörrar)

*** Lokal: PHS 4B001 ***

14. Samordnarnas sammanträde

7 november 2019 kl. 9.00–12.30

*** Lokal: PHS 4B001 ***

15. EU-stöd till barn i utvecklingsländer: kommande utmaningar

DEVE/9/01710

         Diskussion med kommissionen och Unicef

Gemensam behandling av punkterna 16 och 17

16. Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (2019–2024)

DEVE/9/00463

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA – PE642.950v01-00

Ansvarigt utskott:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE641.178v01-00

 

         Behandling av förslag till yttrande

17. Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (2019–2024)

DEVE/9/01649

 2019/0090M(NLE) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

 

Ansvarigt utskott:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE642.938v01-00

 

         Behandling av förslag till yttrande

Gemensam behandling av punkterna 18 och 19

18. Ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024)

DEVE/9/00457

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE641.364v01-00

Ansvarigt utskott:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

 

         Behandling av förslag till yttrande

19. Ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024)

DEVE/9/01500

 2019/0078M(NLE) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE642.934v02-00

Ansvarigt utskott:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

 

         Behandling av förslag till yttrande

20. Intensifiering av EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar

DEVE/9/01707

         Föredragning av kommissionen

21. Valövervakningsuppdraget till Moçambique för det allmänna valet den 15 oktober 2019

DEVE/9/01733

         Diskussion med Nacho Sánchez Amor, EU:s chefsobservatör, och José Manuel García Margallo y Marfil, ordförande för Europaparlamentets valövervakningsdelegation

22. Frågestund

23. Övriga frågor

24. Kommande sammanträden

         2 december 2019 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

         3 december 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 30 oktober 2019Rättsligt meddelande