Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 104kWORD 29k
3 Οκτωβρίου 2014
E-006317/2014(ASW)
Απάντηση του κ. Cioloș εξ ονόματος της Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-006317/2014

Στο ελληνικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, τα μέτρα 211 και 212 προβλέπουν την καταβολή εξισωτικών αποζημιώσεων στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές σε γεωργούς οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που καθορίζονται από τις ελληνικές αρχές. Επιπλέον, η Ελλάδα αποφάσισε να εφαρμόσει ορισμένα ειδικά μέτρα στήριξης(1) από τα οποία θα μπορούσαν να επωφεληθούν οι κτηνοτρόφοι: τρία μέτρα στους τομείς των βοοειδών και των αιγοπροβάτων σε μειονεκτικές περιοχές και ένα μέτρο με στόχο την πρόληψη της εγκατάλειψης της γης σε ορεινές περιοχές και σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα. Στο πλαίσιο των κανόνων επιμερισμένης διαχείρισης, οι ελληνικές αρχές έχουν διαπιστεύσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ(2) ως τον οργανισμό πληρωμών που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την καταβολή των πληρωμών προς τους δικαιούχους της ΚΓΠ.

Οι εξισωτικές αποζημιώσεις καταβάλλονται στους γεωργούς με βάση τα δικαιώματα ενίσχυσης που τους είχαν κατανεμηθεί. Οι γεωργοί πρέπει να «ενεργοποιούν» αναλόγως τα δικαιώματα ενίσχυσής τους και να δηλώνουν την έκταση των επιλέξιμων μόνιμων βοσκοτόπων σε ετήσια αίτηση, προκειμένου να ζητούν εξισωτική αποζημίωση για μόνιμα φυσικά μειονεκτήματα.

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ και στο πλαίσιο σχεδίου δράσης για τους μόνιμους βοσκότοπους το οποίο συζητήθηκε με την Επιτροπή, ο ορισμός του μόνιμου βοσκότοπου έχει προσαρμοστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1120/2009(3) της Επιτροπής (ο κανονισμός 4264/2014, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 118Α-05.15.2014, τροποποιεί τον ορισμό του μόνιμου βοσκότοπου) και ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει επικαιροποιήσει το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (ΣΑΑ). Η πληρότητα των εν λόγω εργασιών εξετάζεται από την Επιτροπή. Τα αποτελέσματα αυτών των διορθωτικών μέτρων έχουν ήδη ληφθεί υπόψη στις τελικές πληρωμές προς τους δικαιούχους σχετικά με το έτος υποβολής αιτήσεων 2013, οι οποίες καταβλήθηκαν τον Ιούνιο του 2014.

(1)Άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ΕΕ L 30 της 31.01.2009.
(2)ΟΠΕΚΕΠΕ, Δομοκού 5, Αθήνα, τηλ. 210 8802000.
(3)ΕΕ L 316 της 02.12.2009, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου