Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 104kWORD 27k
23 april 2015
E-011174/2014(ASW)
Svar från Věra Jourová på kommissionens vägnar
Frågans referensnummer: E-011174/2014

Den spanska lagen om allmän säkerhet (Ley de seguridad ciudadana) rör polisiära frågor. Upprätthållandet av lag och ordning i medlemsstaterna, såsom polisiär lagstiftning och bestämmelser om demonstrationer, omfattas av nationell behörighet och faller således utanför EU-rätten.

Såsom redan klargjorts i svaren på frågorna E-013929/2013, E-013763/2013 och P-006472/2014(1) har kommissionen, inom ramen för sina befogenheter, alltid starkt engagerat sig för att se till att yttrandefriheten och mötesfriheten strikt upprätthålls, eftersom dessa friheter utgör själva grunden för ett fritt, demokratiskt och pluralistiskt samhälle. Samma sak gäller för skyddet av privat kommunikation. Kommissionen har dock ingen allmän behörighet när det gäller grundläggande rättigheter. I artikel 51 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna fastställs att stadgan endast riktar sig till och är tillämplig på medlemsstaterna när de tillämpar unionsrätten.

När det gäller frågan om omedelbar avvisning följer kommissionen uppmärksamt lagstiftningsförfarandet enligt ändringen av utlänningslagen, och den uttryckte 2014 sin oro över den ursprungliga versionens förenlighet med Spaniens skyldigheter enligt den EU-lagstiftning som rör återsändande av irreguljära migranter. Lagstiftningen är fortfarande föremål för diskussion och kan ändras. När den antagits kommer kommissionen att göra en ny och ingående bedömning av dess förenlighet med EU-lagstiftningen.

Kommissionen är övertygad om att de nationella myndigheterna kommer att uppfylla sina skyldigheter enligt internationella avtal och intern lagstiftning på området grundläggande rättigheter.

(1)http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html

Rättsligt meddelande