Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Парламентарни въпроси
PDF 200kWORD 28k
22 декември 2014 г.
E-011196-14
Въпрос с искане за писмен отговор E-011196-14
до Комисията
Член 130 от Правилника за дейността
Fernando Maura Barandiarán (ALDE) , José Blanco López (S&D) , Javier Nart (ALDE) , Clara Eugenia Aguilera García (S&D) , Yana Toom (ALDE) , Mircea Diaconu (ALDE) , Ilhan Kyuchyuk (ALDE) , Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE) , Giorgos Grammatikakis (S&D) , Iratxe García Pérez (S&D) , Krystyna Łybacka (S&D) , Pablo Iglesias (GUE/NGL) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) , Eider Gardiazabal Rubial (S&D) , Sergio Gutiérrez Prieto (S&D) , Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D) , Ramón Jáuregui Atondo (S&D) , Jonás Fernández (S&D) , Enrique Guerrero Salom (S&D) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Emmanouil Glezos (GUE/NGL) , Helga Trüpel (Verts/ALE) , Javi López (S&D) , Luigi Morgano (S&D) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Enrique Calvet Chambon (ALDE) , Soledad Cabezón Ruiz (S&D) , Juan Fernando López Aguilar (S&D) , Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE) , Liliana Rodrigues (S&D) , Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL) , Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Jean-Marie Cavada (ALDE) , Curzio Maltese (GUE/NGL) , Inés Ayala Sender (S&D)

 Относно:  Финансови ограничения за културата в Европа
 Писмен отговор 

От 2009 г. насам, в резултат на финансовата криза и поради политиката на бюджетни ограничения, финансирането за музеите, театрите и културните институции беше намалено драстично. Италия, Гърция, Франция и Обединеното кралство са сред най-сериозно засегнатите държави, въпреки че наследството и културният живот са основни движещи сили за привличане на капитали от международния туризъм и предприемачеството в творческата сфера. Испания също е в критично положение, като в продължение на две години се осъществяват съкращения на бюджета за културните институции в страната, ДДС върху продажбите на произведения на изкуството е повишен и липсват политики за осигуряване на защита на интелектуалната собственост, библиотеките и киното, което доведе до сериозни протести в цялата страна. Като средство за изразяване на несъгласие и критика във връзка със законите на испанския министър на културата Хосе Игнасио Верт, известни хора на изкуството отказват да приемат национални културни награди в знак на протест срещу политиките на правителството в областта на културата.

Въпреки че през последните години икономически проучвания показаха, че културните и творческите индустрии насърчават растежа и стопанското развитие — отразено чрез неотдавнашното стартиране на програмата „Творческа Европа“ — мястото на културата в публичните политики отслабва опасно.

Въз основа на принципа на субсидиарност, какви конкретни мерки планира да предприеме Комисията, за да окаже положително влияние върху политиките на държавите членки в областта на културата?

Език, на който е внесен въпросът: EN 
Правна информация