Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentní otázky
PDF 195kWORD 26k
5. ledna 2015
E-000037-15
Otázka k písemnému zodpovězení E-000037-15
Komisi
článek 130 jednacího řádu
Pablo Iglesias (GUE/NGL) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Teresa Rodriguez-Rubio (GUE/NGL) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Pablo Echenique (GUE/NGL) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL) , Paloma López Bermejo (GUE/NGL) , Ángela Vallina (GUE/NGL) , Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL) , Fabio De Masi (GUE/NGL) , Bodil Ceballos (Verts/ALE) , Eleonora Forenza (GUE/NGL) , Bart Staes (Verts/ALE) , David Borrelli (EFDD) , Julia Reda (Verts/ALE) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE) , Younous Omarjee (GUE/NGL) , Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) , Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Miroslav Poche (S&D) , Viktor Uspaskich (ALDE) , Helmut Scholz (GUE/NGL) , Judith Sargentini (Verts/ALE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Malin Björk (GUE/NGL) , Georgios Katrougkalos (GUE/NGL) , Curzio Maltese (GUE/NGL) , Laura Ferrara (EFDD) , Emmanouil Glezos (GUE/NGL) , Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Jordi Sebastià (Verts/ALE) , Luke Ming Flanagan (GUE/NGL) , Ernest Maragall (Verts/ALE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Fernando Maura Barandiarán (ALDE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Ignazio Corrao (EFDD)

 Předmět:  Zákon o občanské bezpečnosti
 Písemná odpověď 

Poté, co Kongres poslanců schválil zákon o občanské bezpečnosti, k jehož návrhu se odmítavě vyjádřila většina španělské společnosti, včetně policejních odborů, se domníváme, že tento zákon porušuje základní práva na svobodu shromažďování a na pokojný protest, která jsou zakotvena v článcích 11 a 12 Listiny základních práv EU, a dále také článek 49 týkající se přiměřenosti trestů a trestných činů.

Pozměňovací návrh, který upravuje cizinecký zákon a zaštiťuje automatické navracení přistěhovalců, porušuje článek 18 Listiny.

Odsuzujeme proto nedemokratickou povahu tohoto zákona a vyzýváme EU, aby chránila práva evropských občanů.

1. Domnívá se Komise, že tento zákon zaručuje výše zmíněná práva?

2. Hodlá Komise přijmout opatření, kterými by zabránila legalizaci tzv. „rychlých vyhoštění“, která jsou v rozporu s mezinárodním právem a právem Společenství?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: ES 
Právní upozornění