Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 195kWORD 27k
5 Ιανουαρίου 2015
E-000037-15
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000037-15
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Pablo Iglesias (GUE/NGL) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Teresa Rodriguez-Rubio (GUE/NGL) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Pablo Echenique (GUE/NGL) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL) , Paloma López Bermejo (GUE/NGL) , Ángela Vallina (GUE/NGL) , Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL) , Fabio De Masi (GUE/NGL) , Bodil Ceballos (Verts/ALE) , Eleonora Forenza (GUE/NGL) , Bart Staes (Verts/ALE) , David Borrelli (EFDD) , Julia Reda (Verts/ALE) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE) , Younous Omarjee (GUE/NGL) , Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) , Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Miroslav Poche (S&D) , Viktor Uspaskich (ALDE) , Helmut Scholz (GUE/NGL) , Judith Sargentini (Verts/ALE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Malin Björk (GUE/NGL) , Georgios Katrougkalos (GUE/NGL) , Curzio Maltese (GUE/NGL) , Laura Ferrara (EFDD) , Emmanouil Glezos (GUE/NGL) , Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Jordi Sebastià (Verts/ALE) , Luke Ming Flanagan (GUE/NGL) , Ernest Maragall (Verts/ALE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Fernando Maura Barandiarán (ALDE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Ignazio Corrao (EFDD)

 Θέμα:  Νόμος για την ασφάλεια των πολιτών
 Γραπτή απάντηση 

Μετά την έγκριση από την Ισπανική Βουλή του νόμου για την ασφάλεια των πολιτών, τον οποίο έχει απορρίψει η μεγάλη πλειοψηφία της ισπανικής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του Ενιαίου Συνδικάτου Αστυνομικών, θεωρούμε ότι ο συγκεκριμένος νόμος παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα του συνέρχεσθαι και της ειρηνικής διαμαρτυρίας που κατοχυρώνονται στα άρθρα 11 και 12 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, καθώς και το άρθρο 49 όσον αφορά την αναλογικότητα αξιόποινων πράξεων και ποινών.

Επιπλέον, η τροπολογία που εισήχθη στον νόμο περί αλλοδαπών υπέρ των «εν θερμώ» επιστροφών παραβιάζει το άρθρο 18 του Χάρτη.

Ως εκ τούτου, καταγγέλλουμε τον μη δημοκρατικό χαρακτήρα του συγκεκριμένου νόμου και καλούμε την ΕΕ να προστατεύσει τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών.

1. Θεωρεί η Επιτροπή ότι αυτός ο νόμος σέβεται τα προαναφερθέντα δικαιώματα;

2. Σκοπεύει η Επιτροπή να λάβει μέτρα για να εμποδίσει τη νομιμοποίηση των «άμεσων επιστροφών», οι οποίες αντίκεινται στο διεθνές και στο ενωσιακό δίκαιο;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ES 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου