Grįžti į portalą Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentiniai klausimai
PDF 195kWORD 26k
2015 m. sausio 5 d.
E-000037-15
Klausimas, į kurį atsakoma raštu, Nr. E-000037-15
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnis
Pablo Iglesias (GUE/NGL) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Teresa Rodriguez-Rubio (GUE/NGL) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Pablo Echenique (GUE/NGL) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL) , Paloma López Bermejo (GUE/NGL) , Ángela Vallina (GUE/NGL) , Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL) , Fabio De Masi (GUE/NGL) , Bodil Ceballos (Verts/ALE) , Eleonora Forenza (GUE/NGL) , Bart Staes (Verts/ALE) , David Borrelli (EFDD) , Julia Reda (Verts/ALE) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE) , Younous Omarjee (GUE/NGL) , Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) , Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Miroslav Poche (S&D) , Viktor Uspaskich (ALDE) , Helmut Scholz (GUE/NGL) , Judith Sargentini (Verts/ALE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Malin Björk (GUE/NGL) , Georgios Katrougkalos (GUE/NGL) , Curzio Maltese (GUE/NGL) , Laura Ferrara (EFDD) , Emmanouil Glezos (GUE/NGL) , Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Jordi Sebastià (Verts/ALE) , Luke Ming Flanagan (GUE/NGL) , Ernest Maragall (Verts/ALE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Fernando Maura Barandiarán (ALDE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Ignazio Corrao (EFDD)

 Tema:  Piliečių saugumo įstatymas
 Atsakymas raštu 

Deputatų kongresui priėmus Piliečių saugumo įstatymą (isp. Ley de Seguridad Ciudadana) – projektą, kurį atmetė didelė Ispanijos visuomenės dalis, įskaitant Susivienijusiąją policininkų profesinę sąjungą (isp. Sindicato Unificado de Policía), manome, kad šis įstatymas pažeis pagrindinius principus, susijusius su susirinkimų ir taikių protestų teise, įtvirtinta ES pagrindinių teisių chartijos 11 ir 12 straipsniuose, ir 49 straipsnio nuostatas, susijusias su nusikaltimo ir bausmės proporcingumu.

Kita vertus, pataisa, kuria iš dalies keičiamas Užsieniečių įstatymas ir pritariama neatidėliotinam asmens grąžinimui į kilmės šalį, pažeidžia Chartijos 18 straipsnį.

Todėl konstatuojame, kad įstatymas yra nedemokratinis, ir raginame, kad ES gintų ES piliečių teises.

1. Ar Komisija mano, kad šiame įstatyme paisoma minėtųjų teisių?

2. Ar Komisija ketina imtis priemonių, kad nebūtų įteisintas neatidėliotinas asmenų grąžinimas į kilmės šalį, kuris pažeidžia tarptautinę ir ES teisę?

Klausimo originalo kalba: ES 
Teisinis pranešimas