Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 7kWORD 25k
5 januari 2015
E-000037-15
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-000037-15
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Pablo Iglesias (GUE/NGL) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Teresa Rodriguez-Rubio (GUE/NGL) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Pablo Echenique (GUE/NGL) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL) , Paloma López Bermejo (GUE/NGL) , Ángela Vallina (GUE/NGL) , Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL) , Fabio De Masi (GUE/NGL) , Bodil Ceballos (Verts/ALE) , Eleonora Forenza (GUE/NGL) , Bart Staes (Verts/ALE) , David Borrelli (EFDD) , Julia Reda (Verts/ALE) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE) , Younous Omarjee (GUE/NGL) , Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) , Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Miroslav Poche (S&D) , Viktor Uspaskich (ALDE) , Helmut Scholz (GUE/NGL) , Judith Sargentini (Verts/ALE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Malin Björk (GUE/NGL) , Georgios Katrougkalos (GUE/NGL) , Curzio Maltese (GUE/NGL) , Laura Ferrara (EFDD) , Emmanouil Glezos (GUE/NGL) , Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Jordi Sebastià (Verts/ALE) , Luke Ming Flanagan (GUE/NGL) , Ernest Maragall (Verts/ALE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Fernando Maura Barandiarán (ALDE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Ignazio Corrao (EFDD)

 Betreft:  Wet  ter bescherming van de veiligheid van de burgers
 Schriftelijk antwoord 

Het Congres van Afgevaardigden heeft de wet  ter bescherming van de veiligheid van de burgers goedgekeurd, hoewel de grote meerderheid van de Spaanse samenleving, waaronder de Politievakbond, haar afkeuring had uitgesproken over het wetsontwerp. Wij zijn van mening dat deze wet in strijd is met de beginselen van het recht van vrije vergadering en het recht op vreedzaam protest, zoals vastgesteld in de artikelen 11 en 12 van het Handvest van de grondrechten van de EU, en dat de wet het artikel 49 over het evenredigheidsbeginsel inzake delicten en straffen schendt.

Voorts is het amendement dat de Vreemdelingenwet wijzigt door gebruik te maken van onmiddellijke  terugzending in strijd met artikel 18 van het handvest.

Om die redenen veroordelen wij het antidemocratische karakter van de wet en dringen wij er bij de EU op aan dat zij de rechten van haar burgers beschermt.

1. Vindt de Commissie dat deze wet de voornoemde rechten naleeft?

2. Denkt de Commissie eraan actie te ondernemen om de legalisatie van de „spoedige  terugzending”, die strijdig is met de internationale en communautaire wetgeving, tegen te gaan?

Oorspronkelijke taal van de vraag: ES 
Juridische mededeling