Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 8kWORD 25k
5 januari 2015
E-000037-15
Frågor för skriftligt besvarande E-000037-15
till kommissionen
Artikel 130 i arbetsordningen
Pablo Iglesias (GUE/NGL) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Teresa Rodriguez-Rubio (GUE/NGL) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Pablo Echenique (GUE/NGL) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL) , Paloma López Bermejo (GUE/NGL) , Ángela Vallina (GUE/NGL) , Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL) , Fabio De Masi (GUE/NGL) , Bodil Ceballos (Verts/ALE) , Eleonora Forenza (GUE/NGL) , Bart Staes (Verts/ALE) , David Borrelli (EFDD) , Julia Reda (Verts/ALE) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE) , Younous Omarjee (GUE/NGL) , Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) , Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Miroslav Poche (S&D) , Viktor Uspaskich (ALDE) , Helmut Scholz (GUE/NGL) , Judith Sargentini (Verts/ALE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Malin Björk (GUE/NGL) , Georgios Katrougkalos (GUE/NGL) , Curzio Maltese (GUE/NGL) , Laura Ferrara (EFDD) , Emmanouil Glezos (GUE/NGL) , Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Jordi Sebastià (Verts/ALE) , Luke Ming Flanagan (GUE/NGL) , Ernest Maragall (Verts/ALE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Fernando Maura Barandiarán (ALDE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Ignazio Corrao (EFDD)

 Angående:  Lagen om allmän säkerhet
 Skriftligt svar 

Deputeradekammaren har godkänt lagen om allmän säkerhet, mot vilken en majoritet av det spanska samhället, bl.a. polisens fackförbund Sindicato Unificado de Policía, har protesterat. Vi anser att denna lag kränker de grundläggande principer om mötesfrihet och rätt att delta i fredliga sammankomster som fastställs i artiklarna 11 och 12 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, liksom artikel 49 i denna stadga vad gäller proportionalitet i fråga om brott och straff.

Den ändring av utlänningslagen som går ut på att göra det möjligt att omgående skicka tillbaka migranter strider å sin sida mot artikel 18 i stadgan.

Vi vänder oss mot lagens icke-demokratiska natur och uppmanar EU att skydda unionsmedborgarnas rättigheter.

1. Anser kommissionen att denna lag respekterar ovan nämnda rättigheter?

2. Avser kommissionen att vidta åtgärder för att förhindra att det blir lagligt att omgående skicka tillbaka migranter, vilket strider mot folkrätten och EU-rätten?

Frågans originalspråk: ES 
Rättsligt meddelande