Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 202kWORD 26k
4 Φεβρουαρίου 2015
E-001899-15
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001899-15
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Emmanouil Glezos (GUE/NGL) , Igor Šoltes (Verts/ALE) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Tatjana Ždanoka (Verts/ALE) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Paloma López Bermejo (GUE/NGL) , Fabio De Masi (GUE/NGL) , Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Nessa Childers (S&D) , Sofia Sakorafa (GUE/NGL) , Dario Tamburrano (EFDD)

 Θέμα:  Αποτελέσματα εκλογών και αλλαγές πολιτικής
 Γραπτή απάντηση 

Την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015, μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου στην Ελλάδα, ο Επίτροπος Jyrki Katainen δήλωσε δημόσια ότι «εμείς» (προφανώς εννοώντας γενικώς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και συγκεκριμένα την Επιτροπή) «δεν αλλάζουμε την πολιτική μας ανάλογα με τις εκλογές»(1). Ωστόσο, το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ότι «η Ένωση θεμελιώνεται στις αξίες του σεβασμού για τη δημοκρατία».

Συμφωνεί η Επιτροπή με την άποψη που εξέφρασε ο κ. Katainen ότι τα αποτελέσματα των εκλογών θα πρέπει να θεωρούνται άνευ σημασίας για το σχεδιασμό ή τον επανασχεδιασμό των ευρωπαϊκών πολιτικών;

Σε περίπτωση που η Επιτροπή συμφωνεί με την άποψη του κ. Katainen, θεωρεί ότι οι (κοινοβουλευτικές) εκλογές αποτελούν απαραίτητο και αναπόσπαστο μέρος της δημοκρατίας, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, ή όχι;

Αν τα αποτελέσματα των εκλογών πρόκειται να θεωρούνται άνευ σημασίας για τις ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως πρότεινε ο κ. Katainen, τότε ποιος ο λόγος να πραγματοποιούνται εκλογές;

(1)International New York Times, 29 Ιανουαρίου 2015, σ. 16.

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου