Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 5kWORD 25k
22 mei 2015
E-003684/2015(ASW)
Antwoord van mevrouw Thyssen namens de Commissie
Vraagnummer: E-003684/2015

1. Richtlijn 89/654/EEG(1) is niet van toepassing op bepaalde arbeidsplaatsen/sectoren die uitdrukkelijk staan opgesomd in artikel 1, lid 2, waaronder „velden, bossen en andere  terreinen die deel uitmaken van een landbouwbedrijf of bosbouwbedrijf doch buiten het bebouwde gebied van dat bedrijf gelegen zijn”. In overeenstemming met artikel 2 van Richtlijn 89/654/EEG kan een plattelandswoning een „arbeidsplaats” zijn wanneer de in deze bepaling gestelde voorwaarden zijn vervuld, dat wil zeggen wanneer die plattelandswoning bestemd is als locatie voor werkplekken in gebouwen van de onderneming en/of inrichting, met inbegrip van elke andere plaats op het  terrein van de onderneming en/of inrichting waartoe de werknemer in het kader van zijn werk toegang heeft.

2. Op basis van de door het geachte Parlementslid verstrekte informatie is de Commissie niet van oordeel dat Richtlijn 2008/50/EG(2) betreffende de luchtkwaliteit relevant is voor de gestelde vragen.

(1)Richtlijn 89/654/EEG van de Raad van 30 november 1989 betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor arbeidsplaatsen (eerste bijzondere Richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (PB L 393 van 30.12.1989, blz. 1).
(2)Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa (PB L 152 van 11.6.2008, blz. 1).

Juridische mededeling