Tagasi Europarli portaali

Choisissez la langue de votre document :

Parlamendi esitatud küsimused
PDF 99kWORD 26k
9. aprill 2015
E-005598-15
Kirjalikult vastatav küsimus E-005598-15
nõukogule
Kodukorra artikkel 130
Soraya Post (S&D) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Anna Hedh (S&D) , Nicola Caputo (S&D) , Jutta Steinruck (S&D) , Marc Tarabella (S&D) , Péter Niedermüller (S&D) , Nessa Childers (S&D) , Tibor Szanyi (S&D) , Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D) , Michela Giuffrida (S&D) , Eider Gardiazabal Rubial (S&D) , Kashetu Kyenge (S&D) , Tanja Fajon (S&D) , Juan Fernando López Aguilar (NI) , Brando Benifei (S&D) , Maria Noichl (S&D) , José Blanco López (S&D) , Krystyna Łybacka (S&D) , Kathleen Van Brempt (S&D) , Eric Andrieu (S&D) , Afzal Khan (S&D) , Damian Drăghici (S&D) , Malin Björk (GUE/NGL) , Bodil Ceballos (Verts/ALE) , Cecilia Wikström (ALDE) , Cornelia Ernst (GUE/NGL) , Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) , Dennis de Jong (GUE/NGL) , Iratxe García Pérez (S&D) , Julie Ward (S&D) , Georgi Pirinski (S&D) , Victor Negrescu (S&D) , Marju Lauristin (S&D) , Sylvie Guillaume (S&D) , Liisa Jaakonsaari (S&D) , Jörg Leichtfried (S&D) , Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Laurențiu Rebega (S&D) , Iris Hoffmann (S&D) , Ana Gomes (S&D) , Terry Reintke (Verts/ALE) , Karima Delli (Verts/ALE) , Anneliese Dodds (S&D) , Elena Gentile (S&D) , Pina Picierno (S&D)

 Teema:  Nõukogu raamotsuse 2008/913/JSK (teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse vahenditega) rakendamine
 Kirjalik vastus 

2015. aastal mälestatakse 70 aasta möödumist holokaustist, mille ajal mõrvati rohkem kui 6 miljonit süütut inimest, paljud seejuures oma usu, rahvuse, seksuaalse sättumuse või soolise identiteedi tõttu. Samal ajal Euroopas kordab ajalugu ennast seoses ksenofoobset ja rassistlikku retoorikat viljelevate paremäärmuslike parteide esiletõusuga, mille tulemuseks on vihakõnede ja -kuritegude üldine kasv.

Oma 21. jaanuari 2014. aasta raportis nõukogu raamotsuse 2008/913/JSK (teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse vahenditega) rakendamise kohta tegi komisjon järelduse, et kõnealust otsust ei olnud kõik liikmesriigid sellel ajal täielikult või korrektselt üle võtnud. Nõukogu ei ole veel hinnanud, kas liikmesriigid on järginud raamotsuses sätestatut. Tulenevalt selle otsuse artiklist 10, oleks nimetatud hinnang pidanud valmima 28. novembriks 2013.

1. Arvestades, et komisjoni raport avaldati rohkem kui aasta tagasi, siis miks ei ole nõukogu veel esitanud hinnangut selle kohta, kas liikmesriigid on järginud kõnealuse raamotsuse sätteid?

2. Millal kavatseb nõukogu hinnangu avaldada?

Keel, milles küsimus esitati: EN 
Õigusalane teave