Tagasi Europarli portaali

Choisissez la langue de votre document :

Parlamendi esitatud küsimused
PDF 98kWORD 26k
9. aprill 2015
E-005599-15
Kirjalikult vastatav küsimus E-005599-15
komisjonile
Kodukorra artikkel 130
Soraya Post (S&D) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Anna Hedh (S&D) , Nicola Caputo (S&D) , Jutta Steinruck (S&D) , Marc Tarabella (S&D) , Péter Niedermüller (S&D) , Nessa Childers (S&D) , Tibor Szanyi (S&D) , Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D) , Michela Giuffrida (S&D) , Eider Gardiazabal Rubial (S&D) , Kashetu Kyenge (S&D) , Tanja Fajon (S&D) , Juan Fernando López Aguilar (NI) , Brando Benifei (S&D) , Maria Noichl (S&D) , José Blanco López (S&D) , Krystyna Łybacka (S&D) , Kathleen Van Brempt (S&D) , Eric Andrieu (S&D) , Afzal Khan (S&D) , Damian Drăghici (S&D) , Malin Björk (GUE/NGL) , Bodil Ceballos (Verts/ALE) , Cecilia Wikström (ALDE) , Cornelia Ernst (GUE/NGL) , Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) , Dennis de Jong (GUE/NGL) , Iratxe García Pérez (S&D) , Julie Ward (S&D) , Georgi Pirinski (S&D) , Victor Negrescu (S&D) , Marju Lauristin (S&D) , Sylvie Guillaume (S&D) , Liisa Jaakonsaari (S&D) , Jörg Leichtfried (S&D) , Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Laurențiu Rebega (S&D) , Iris Hoffmann (S&D) , Ana Gomes (S&D) , Terry Reintke (Verts/ALE) , Karima Delli (Verts/ALE) , Anneliese Dodds (S&D) , Elena Gentile (S&D) , Pina Picierno (S&D)

 Teema:  Nõukogu raamotsuse 2008/913/JSK (teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse vahenditega) rakendamine
 Kirjalik vastus 

2015. aastal mälestatakse 70 aasta möödumist holokaustist, mille ajal mõrvati rohkem kui 6 miljonit süütut inimest, paljud seejuures oma usu, rahvuse, seksuaalse sättumuse või soolise identiteedi tõttu. Samal ajal Euroopas kordab ajalugu ennast seoses ksenofoobset ja rassistlikku retoorikat viljelevate paremäärmuslike parteide esiletõusuga, mille tulemuseks on vihakõnede ja -kuritegude üldine kasv.

Oma 21. jaanuari 2014. aasta raportis nõukogu raamotsuse 2008/913/JSK (teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse vahenditega) rakendamise kohta tegi komisjon järelduse, et kõnealust otsust ei olnud kõik liikmesriigid sellel ajal täielikult või korrektselt üle võtnud. Kuigi nõukogu ei ole veel hinnanud, kas liikmesriigid on järginud raamotsuse sätteid vastavalt raamotsuse artiklile 10, on komisjonil õigus selle otsuse põhjal algatada rikkumismenetlusi alates 1. detsembrist 2014.

1. Kuidas ja millal kavatseb komisjon võtta meetmeid liikmesriikide suhtes, kes ei ole raamotsust üle võtnud ja/või rikuvad seda muul viisil?

2. Mis meetmeid kavatseb komisjon võtta, et tagada soo, seksuaalse sättumuse või soolise identiteedi põhise vihakõnede ja -kuritegude kriminaliseerimine liikmesriikides?

Keel, milles küsimus esitati: EN 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika