Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 99kWORD 27k
9. huhtikuuta 2015
E-005608-15
Kirjallisesti vastattava kysymys E-005608-15
komissiolle (Varapuheenjohtajalle/Korkealle edustajalle)
työjärjestyksen 130 artikla
Marietje Schaake (ALDE) , Catherine Bearder (ALDE) , Nathalie Griesbeck (ALDE) , Filiz Hyusmenova (ALDE) , Gérard Deprez (ALDE) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Judith Sargentini (Verts/ALE) , Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE) , Javier Nart (ALDE) , Fernando Maura Barandiarán (ALDE) , Petr Ježek (ALDE) , Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE) , Hilde Vautmans (ALDE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Hugues Bayet (S&D) , Doru-Claudian Frunzulică (S&D) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) , Martina Dlabajová (ALDE) , Pavel Telička (ALDE) , Josef Weidenholzer (S&D) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Heidi Hautala (Verts/ALE) , Urmas Paet (ALDE) , Marielle de Sarnez (ALDE) , Frédérique Ries (ALDE) , Vincent Peillon (S&D) , Tunne Kelam (PPE) , Damiano Zoffoli (S&D) , Bodil Ceballos (Verts/ALE) , José Inácio Faria (ALDE) , Fredrick Federley (ALDE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Ilhan Kyuchyuk (ALDE) , Johannes Cornelis van Baalen (ALDE) , Milan Zver (PPE) , Iuliu Winkler (PPE) , Tanja Fajon (S&D) , Adam Szejnfeld (PPE) , Miroslav Poche (S&D) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Marc Tarabella (S&D) , Alyn Smith (Verts/ALE) , Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)

 Aihe:  VP/HR – Sotarikoksista syytteeseen asettaminen
 Kirjallinen vastaus 

YK:n tutkijat ilmoittivat 17. maaliskuuta 2015, että he aikovat julkistaa Syyrian sotarikoksista epäiltyjen henkilöiden nimiä ja muita tietoja kansallisten viranomaisten valmistellessa tapausten käsittelyä. Tietojen mukaan laadittuihin luetteloihin sisältyy sekä Syyrian puolustus‐ ja turvallisuusviranomaisia että kapinallisjohtajia.

Tutkimuksesta vastaavat ovat kehottaneet saattamaan Syyrian tapauksen Kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi. Samalla he ovat myös suosittaneet kansainvälisen tilapäisen tuomioistuimen ehdottamista, mikäli ensiksi mainittua väylää ei voida käyttää.

Ulkoasiainneuvoston 16. maaliskuuta 2015 hyväksymässä Syyriaa ja Irakia koskevassa EU:n alueellisessa strategiassa todetaan, että EU aikoo toimillaan tukea Syyriaa käsittelevää YK:n kansainvälistä tutkintakomissiota.

1. Mikä on unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan kanta päätökseen antaa tietoja sotarikoksista epäillyistä henkilöistä ja millä tavoin hän ja/tai Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) ovat yhteydessä tutkintakomissioon?

2. Millä tavoin unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja/tai EUH ovat jatkaneet Syyrian sotarikosten tutkintaa ja dokumentaatiota? Entä onko unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja samaa mieltä siitä, että määrärahoja olisi lisättävä, jotta voitaisiin auttaa todisteiden ja todistajanlausuntojen keräämisessä?

3. Millaisia painostuskeinoja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja/tai EUH käyttävät asian saattamiseksi Kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi? Yhtyykö unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja näkemykseen, jonka mukaan tilapäinen tuomioistuin olisi hyödyllinen keino rikoksentekijöiden saattamiseksi vastuuseen teoistaan, mikäli ensiksi mainittu väylä ei ole käytettävissä?

Kysymyksen alkukieli: EN 
Oikeudellinen huomautus