Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 105kWORD 26k
29 juli 2015
E-008966/2015(ASW)
Antwoord van de heer Vella namens de Commissie
Vraagnummer: E-008966/2015

Het „one out, all out”-beginsel is een belangrijk beginsel waaruit de geïntegreerde aanpak van de kaderrichtlijn water(1) voor de bescherming van waterbronnen en bijhorende aquatische ecosystemen blijkt. Kwaliteitselementen in de definitie van ecologische toestand geven een holistisch beeld van de gezondheid van het aquatische milieu. Enkel als alle elementen die er deel van uitmaken, minstens als „goed” worden beoordeeld, kan de algemene toestand ook „goed” zijn. Dit garandeert dat alle vormen van belasting die de toestand van het water kunnen verslechteren, worden aangepakt en het garandeert de milieu-integriteit van de doelstellingen van de richtlijn. Hoewel vele lidstaten, waaronder Nederland, dit beginsel bij de beoordeling van waterlichamen naleven, brengen zij verslag uit over de voortgang naar de toestand „goed” door middel van extra indicatoren op het niveau van afzonderlijke kwaliteitselementen(2). In het kader van de tweede stroomgebiedbeheerplannen (SGBP's) die in december 2015 moeten zijn opgesteld, werkt de Commissie met de lidstaten aan de ontwikkeling van soortgelijke indicatoren op EU-niveau.

In de kaderrichtlijn water is vastgelegd dat bij de voor 2019 geplande herziening ervan rekening wordt gehouden met de resultaten van de tweede SGBP's.

De nitratenrichtlijn(3), een basismaatregel uit hoofde van de kaderrichtlijn, moet naar behoren ten uitvoer worden gelegd om de doelstellingen van de kaderrichtlijn te realiseren. Vaak zal dit echter niet volstaan en zullen lidstaten extra maatregelen moeten nemen om te waarborgen dat deze doelstellingen worden behaald.

(1)Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1‐73).
(2)Zie bijvoorbeeld het ontwerp-stroomgebiedbeheerplan voor het Nederlandse deel van het internationale stroomgebiedsdistrict Rijn, http://www.platformparticipatie.nl/Images/5.%20Ontwerp-SGBP_Rijn_tcm318-361776.pdf, blz. 27‐29.
(3)Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreinigingen door nitraten uit agrarische bronnen (PB L 375 van 31.12.1991, blz. 1‐8).

Juridische mededeling