Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentní otázky
PDF 199kWORD 30k
2. července 2015
E-010744-15
Otázka k písemnému zodpovězení E-010744-15
Komisi
článek 130 jednacího řádu
Enrique Calvet Chambon (ALDE) , Fernando Maura Barandiarán (ALDE) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Maria Arena (S&D) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) , Brando Benifei (S&D) , Dominique Bilde (ENF) , José Blanco López (S&D) , Vilija Blinkevičiūtė (S&D) , Andrea Bocskor (PPE) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Nessa Childers (S&D) , Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Silvia Costa (S&D) , Nicola Danti (S&D) , Marielle de Sarnez (ALDE) , Karima Delli (Verts/ALE) , Angel Dzhambazki (ECR) , Norbert Erdős (PPE) , Tanja Fajon (S&D) , José Inácio Faria (ALDE) , Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE) , Esteban González Pons (PPE) , Nathalie Griesbeck (ALDE) , Theresa Griffin (S&D) , Enrique Guerrero Salom (S&D) , Sergio Gutiérrez Prieto (S&D) , Marian Harkin (ALDE) , Krzysztof Hetman (PPE) , Filiz Hyusmenova (ALDE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Ivan Jakovčić (ALDE) , Danuta Jazłowiecka (PPE) , Agnes Jongerius (S&D) , Petra Kammerevert (S&D) , Jude Kirton-Darling (S&D) , Béla Kovács (NI) , Merja Kyllönen (GUE/NGL) , Ilhan Kyuchyuk (ALDE) , Javi López (S&D) , Krystyna Łybacka (S&D) , Svetoslav Hristov Malinov (PPE) , Curzio Maltese (GUE/NGL) , António Marinho e Pinto (ALDE) , Csaba Molnár (S&D) , Luigi Morgano (S&D) , Elisabeth Morin-Chartier (PPE) , Alessia Maria Mosca (S&D) , Javier Nart (ALDE) , Momchil Nekov (S&D) , Norica Nicolai (ALDE) , Demetris Papadakis (S&D) , Marek Plura (PPE) , Terry Reintke (Verts/ALE) , Frédérique Ries (ALDE) , Dominique Riquet (ALDE) , Virginie Rozière (S&D) , Alfred Sant (S&D) , Olga Sehnalová (S&D) , Siôn Simon (S&D) , Helga Stevens (ECR) , Eleftherios Synadinos (NI) , Tibor Szanyi (S&D) , Claudia Tapardel (S&D) , Marc Tarabella (S&D) , Pavel Telička (ALDE) , Romana Tomc (PPE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Bogdan Brunon Wenta (PPE) , Flavio Zanonato (S&D) , Tomáš Zdechovský (PPE) , Milan Zver (PPE)

 Předmět:  Pokrok v plnění doporučení o rámci kvality pro stáže
 Písemná odpověď 

OECD nedávno vydala zprávu nazvanou „Skills Outlook 2015–Youth, Skills and Employability (Přehled dovedností 2015–Mládež, dovednosti a zaměstnatelnost)“, jež poukázala na riziko používání nekalých praktik firem při přijímání stážistů jako pracovní síly. Zneužívání stáží vedlo k vyloučení nezbytných a strukturálních zaměstnaneckých míst. Doporučení Rady o rámci kvality pro stáže zdůrazňuje, že pracovní podmínky stážistů jsou netransparentní, „což může vést k tomu, že jsou využíváni jako, levná nebo dokonce neplacená pracovní síla“.

Tato situace je bohužel nastává zejména v zemích s vysokou mírou nezaměstnanosti mladých lidí. Přijímání stážistů mezi firemní personál nemá v tomto kontextu za cíl jejich školení nebo zlepšování jejich dovedností, které by jim umožnilo lepší uplatnění na trhu práce. Firmy naopak využívají stáže ke snížení nákladů na pracovní sílu, aby si udržely krátkodobé zisky, ale ohrožují dlouhodobou konkurenceschopnost a rozvoj firmy.

Podle doporučení Rady by Komise měla sledovat pokrok členských států v této věci.

1. Analyzovala Komise informace týkající se politik prosazovaných členskými státy ve věci plnění tohoto doporučení?

2. Zkoumá Komise opatření přijatá členskými státy, která mají bránit využívání stážistů jako pracovní síly namísto toho, aby jim byly předávány dovednosti, které potřebují, aby byli připraveni na vstup na trh práce?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN 
Právní upozornění